20. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2018.

Informacja o udzieleniu zamówienia – plik PDF.

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie „ Utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w 2018 roku”
1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:
– pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,
– pielęgnację żywopłotów,
– pielęgnację trawników,
– obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników
wiszących,
– utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,
– zamiatanie alejek i chodników,
– opróżnianie koszy i wywóz śmieci,
– utrzymanie zimowe chodników
– utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych.
– utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice
– utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie
3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.
IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest prze zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 1.01.2018 – 31.12.2018 r.
VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.
VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP): Ogłoszenie nr 500082630-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
INFORMACJA o udzieleniu zamówienia – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZPKG.XIII.271.2.20.2017.ZM z dnia 3 stycznia 2018 roku

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 500082630-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Burmistrz Brzeska: Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2018.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ITK.III.7021.1.32.2017.BP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko. 1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje: – pielęgnacja drzew miejskich i krzewów, – pielęgnację żywopłotów, – pielęgnację trawników, – obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników wiszących, – utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni, – zamiatanie alejek i chodników, – opróżnianie koszy i wywóz śmieci, – utrzymanie zimowe chodników, – utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych, – utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice, – utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko. 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie. 3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV: 77340000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 259296.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku
Email wykonawcy: zarzad@bzk.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZPKG.XIII.271.2.20.2017.ZM z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

Plik PDF.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV – 77310000-6 nazewnictwo wg. CPV: usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
77340000-5 usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:
– pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,
– pielęgnację żywopłotów,
– pielęgnację trawników,
– obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników
wiszących,
– utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,
– zamiatanie alejek i chodników,
– opróżnianie koszy i wywóz śmieci,
– utrzymanie zimowe chodników
– utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych.
– utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice
– utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie
3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko

III. Szacunkowa wartość zamówienia: 259296,02 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZPKG.XIII.271.2.20.2017.ZM z dnia 6 grudnia 2017 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.