20. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2018.

Plik PDF.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV – 77310000-6 nazewnictwo wg. CPV: usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
77340000-5 usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:
– pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,
– pielęgnację żywopłotów,
– pielęgnację trawników,
– obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników
wiszących,
– utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,
– zamiatanie alejek i chodników,
– opróżnianie koszy i wywóz śmieci,
– utrzymanie zimowe chodników
– utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych.
– utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice
– utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko
2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie
3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko

III. Szacunkowa wartość zamówienia: 259296,02 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZPKG.XIII.271.2.20.2017.ZM z dnia 6 grudnia 2017 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.