Najem lokalu przy ul. Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem  lokalu  nr 33 w pawilonie handlowym  D – o pow. 14,4 m2 zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

        Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1100, w sali obrad.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 40,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
 3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 4 grudnia 2017r.
 4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2018 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie
  do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).
 1. Wadium w następującej wysokości:

– za lokal 33 D – 1728,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych   00/100), należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku,  ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 24 listopada 2017r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r.(wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 24 listopada 2017r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).

         Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu na który dokonuje wpłaty.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej: www.brzesko.pl/nieruchomości.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu ww. lokali można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14-  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, projekt umowy najmu, regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.