OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony o wydaniu decyzji Nr 21/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.26.2017) z 13 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbiórka odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji Brzesko – Szczurowa między stanowiskami słupowymi SN nr 23 i 24 i budowa między tymi stanowiskami słupowymi SN linii kablowej SN 15 kV na działce nr 602/1 obr. Jasień, jedn. ewid. Brzesko.

Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.