Zarządzenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 16.03.2017 r.,   w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do zarządzenia Nr 44/2017 Burmistrza Brzeska, z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół.

 

Na podstawie art. 36a ust. 1, w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1

Postanawia się sprostować błąd pisarski w pkt 2 lit. a załącznika do zarządzenia Nr 44/2017 Burmistrza Brzeska, z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, w ten sposób, że słowa: „publicznego przedszkola” zastępuje się słowami: „publicznej szkoły”.

  • 2

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz sekretarzowi komisji konkursowej.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.