ANKIETA

dotycząca wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe oraz inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania budynków na terenie Gminy Brzesko.

własnośćwspółwlasnośćużytkowanie wieczysteinne

3. Rodzaj zabudowy:

jednorodzinnawielorodzinna


mieszkalnymieszkalno-usługowyusługowyużyteczności publicznejprzemysłowy


1970 i starsze1971-19801981-19901991-20002001-2010po 2011 roku

na paliwa stałe (np. węgiel, drewno)gazoweolejoweelektryczneOZEinne (podać jakie)


indywidualny piec centralnego ogrzewania:
piec kaflowy:kominek:'koza' na węgiel / drewno:trzon kuchenny:inne (podać jakie):węgiel (ilość)
drewno (ilość)
ekogroszek (ilość)
inne paliwa stałe (jakie):

bojler/podgrzewacz elektrycznypiecyk gazowykocioł na paliwo stałeOZEinne:

taknieczęściowe (%)

taknieczęściowe (%)

pcvdrewno
inne (podać jakie)
bardzo dobrydobrydostatecznyzły

tak- ocieplenie ściantak- ocieplenie dachu/stropodachutak- wymiana okientak- wymiana drzwi
tak- inne(podać jakie)
nie

taknie

taknie

taknie

tak-kolektory słoneczne o mocy
tak-ogniwa fotowoltaiczne o mocy
tak-kolektory słoneczne o mocy
tak-ogniwa fotowoltaiczne o mocy
tak-pompa ciepła o mocy
inne (podać jakie):
budynek nie jest wyposażony w odnawialne źródła energii

tak-kolektory słoneczne
tak-ogniwa fotowoltaiczne
tak-pompa ciepła
inne (podać jakie)
nie planuję

taktak ale tylko z dofinansowaniemnie

ogrzewanie gazoweogrzewanie na biomasę (pelet)ogrzewanie olejoweogrzewanie elektryczneinstalacja pompy ciepłainne(podać jakie):

2020 r.2021 r.2022 r.inny (podać rok)

sieć kanalizacyjnaprzydomowa oczyszczalnia ściekówzbiornik bezodpływowy(szambo)inny (podać jaki)

tak (podać ilość): masanie

właścicieldomownikzarządcainne

Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119. 1 dalej jako RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzesko w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, reprezentowana przez Burmistrza Brzeska. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO). Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.). UWAGA! Ankieta ma charakter informacyjny. Wypełnienie i złożenie jej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na wymianę kotła. Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, w celu otrzymania dotacji, będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Brzesko. * wiek kotła można odczytać z tabliczki znamionowej (w razie jej braku wpisać rok montażu kotła)