Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Rozmowa z Danutą Ziębą
17.04.2019

Rozmowa z Danutą Ziębą

Dlaczego konieczna była podwyżka cen za śmieci?danutazieba – rozmowa z Danutą Ziębą - dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzesku

Podwyżka cen za wywóz śmieci dla wielu mieszkańców gminy będzie oznaczała spore wydatki, proszę wyjaśnić, dlaczego podniesienie cen było konieczne?

Z roku na rok rośnie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. W ubiegłym roku odebrano  ponad 4270 ton odpadów zmieszanych, ponad 625 ton wielkogabarytowych, 33 tony opon, 536 ton tworzyw sztucznych. Każdy mieszkaniec  produkuje rocznie ponad 142 kilogramów śmieci,  gmina w żaden sposób nie limituje odbioru odpadów komunalnych, ponadto prowadzone są akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Dramatycznie rosną ceny za przyjęcie odpadów zmieszanych w regionalnych instalacjach przetwarzania, składa się na to kilka czynników – tak zwana opłata marszałkowska za składowanie tony odpadów wynosi 170 złotych, w przyszłym roku będzie to już 270 złotych. Również brak rynków zbytu na surowce wtórne - tworzywa sztuczne, makulaturę, opony samochodowe powoduje,  że  za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów gmina ponosi coraz wyższe koszty. Przepisy nakładają na gminy coraz więcej obowiązków takich jak odbiór odpadów zielonych, przeterminowanych leków, baterii, akumulatorów, chemikaliów. Prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z którego rocznie korzysta ponad tysiąc mieszkańców, odbierane są tam głównie przeterminowane leki, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady zielone. Gmina zajmuje się porządkowaniem dzikich wysypisk i edukacją ekologiczną – te wszystkie działania również mieszczą się w  ponoszonej przez mieszkańców opłacie.

Pani dyrektor, proszę wytłumaczyć, co znaczy, że system opłat za wywóz i utylizację odpadów musi się samofinansować i dlaczego samorząd nie może do niego dokładać?

Wpływy z opłat muszą pokrywać wydatki całego systemu gospodarowania odpadami. A system to nie tylko odbiór śmieci od mieszkańca, to również długi szereg działań, jakie gmina musi wykonać w zakresie utrzymania porządku. Obowiązujące przepisy prawne nakładają na gminę obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy  opłatę, jej wysokość ustalają  radni. W skład tej opłaty wchodzą koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania  odpadów zmieszanych i selektywnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej,  edukacji ekologicznej, usuwania dzikich wysypisk śmieci, porządkowania terenów publicznych, prowadzenia akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Gmina nie może wykorzystać środków z opłat na inne cele niż określone w ustawie, nie może również dopłacać do systemu. Byłoby to niezgodne z prawem.

Jak inne gminy poradziły sobie z problemem opłat za śmieci?

Ościenne gminy również podniosły stawki opłat za gospodarowanie odpadami, gdyż przetargi pokazały,  że  planowane wpływy z opłat nie pokryją kosztów systemu. Część samorządów zmieniła również sposób naliczania opłat, o ile wcześniej koszty naliczane były od gospodarstwa domowego,  tak teraz za odbiór śmieci płaci każda osoba. Dla przykładu, w gminie Borzęcin opłata wynosi 13, 50 złotych, w Szczurowej 15 złotych, w Bochni w prowadzono drastyczną podwyżkę – każda osoba płaci tam 18 złotych, dopiero w rodzinach liczących powyżej pięciu członków 15 złotych. Nie wszystkie gminy posiadają punkty selektywnego odbierania odpadów komunalnych, co obniża koszty ich systemu, jak również nie posiadają tak licznej zabudowy wielorodzinnej - blokowej jak Brzesko (117 takich budynków,) gdzie  odbiór  odpadów prowadzony jest trzy razy w tygodniu. Chcę podkreślić, że na terenie innych gmin śmieci odbierane są  raz w miesiącu. Pomimo to, wszystkie samorządy, którym skończyły się umowy na odbiór odpadów z firmami realizującymi tę usługę, przeanalizowały swoje systemy  i podniosły stawki opłat.

Czy cena za wywóz odpadów przyjęta przez radnych będzie ulegać zmianie i od czego będzie to zależeć?

Cena, jak już wspomniałam zależy od wielu czynników, kształtują ją przepisy, wolny rynek i działania jakie gmina jest obowiązana podejmować. Bierzemy także pod uwagę oczekiwania mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Na razie nie można stwierdzić, jak będzie się kształtowała gospodarka odpadami, gdyż ma ulec zmianie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w projekcie nakłada dodatkowe obowiązki na gminy.

Dziękuję za rozmowę.