Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Lokal przy ul. Krętej 1 do wynajęcia
23.01.2019

Lokal przy ul. Krętej 1 do wynajęcia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu. Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

 
1.Numer działki ewidencyjnejNr księgi wieczystejÞ    1786Þ    TR1B/00059629/2
2.Powierzchnia lokalu użytkowego ÞÞ    24,50 m2
3PołożenieÞ    Brzesko, ul. Kręta 1 –położony na parterze budynku wielolokalowego 
4.Opis lokalu Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem sanitarnymWyposażenie lokalu:1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalkąi muszlą klozetową.Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę wodyi odbiór ścieków do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji w Brzesku. 2.Instalacja elektryczna .Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca. 3.Instalacja gazowa.-w lokalu brak jest instalacji gazowej.  
5.Przeznaczenie lokalu Þ    prowadzenie działalności  handlowej,Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Brzesku na ten rodzaj działalności.
6.Forma przetargu Þ    przetarg ustny nieograniczony 
7.Stawka wywoławcza czynszumiesięcznego za 1,0 m2 nettoÞ      50,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.Þ
8Termin wnoszenia opłatÞ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .Þ
9Zasady aktualizacji opłatCzynsz za najem lokalu podlega waloryzacjiw każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z póżn. zm.).  Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VATi nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
10Czas trwania najmunieoznaczony 
  Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119I piętro tel. 14/ 68-65-157.              Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowejw Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.