Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Lokal przy ul. Rynek 24 do wynajęcia
23.01.2019

Lokal przy ul. Rynek 24 do wynajęcia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu.

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 
1.Numer działki ewidencyjnejNr księgi wieczystejÞ    1539Þ    TR1B/00030501/0
2.Powierzchnia lokalu użytkowego ÞÞ    70,25 m2 (z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o pow.76,17 m2)
3PołożenieÞ    Brzesko, ul. Rynek nr 24 –położony na parterze budynku wielolokalowego,Þ    do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne. 
4.Opis lokalu Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnymWyposażenie lokalu:1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalkąi muszlą klozetową.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następujew połowie i na końcu danego roku.W lokalu znajduje się licznik pomiarowy poboru wody. 2.Instalacja elektryczna .Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca. 3.Instalacja gazowa.- Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę gazudo Gazowni Tarnowskiej BOK w Brzesku.Lokal jest wyposażony w instalację gazową.4.Ogrzewanie lokalu –centralne ogrzewanie gazowe – lokal jest wyposażony w instalację, grzejniki oraz piec c.o. gazowy.5.Licznik poboru gazu jest obecnie zdjęty.Opłatę za montaż licznika gazu ponosi Najemca.Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie Zarządcy budynku -MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności tej instalacji.Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania instalacji gazowej i instalacji elektrycznej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.6.Zarządca budynku –MZGM Brzesko przekaże Najemcy protokoły z badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania szczelności instalacji gazowej celem umożliwienia rozpoczęcia ich użytkowania po spełnieniu warunków wymienionych w pkt.2,3 i 5. 
5.Przeznaczenie lokalu Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Brzesku na ten rodzaj działalności.
6.Forma przetargu Þ    przetarg ustny nieograniczony 
7.Stawka wywoławcza czynszumiesięcznego za 1,0 m2 nettoÞ      65,00 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.Þ
8Termin wnoszenia opłatÞ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .Þ
9Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacjiw każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
10Czas trwania najmunieoznaczony
 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

            Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowejw Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.