Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
2. Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko.
24.02.2014

2. Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont cząstkowy dróg w Gminie BrzeskoNumer ogłoszenia: 72087 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36333 - 2014r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 5 SIWZ.A/ ZADANIE I - Wykonanie remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowych.B/ ZADANIE II - Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1Nazwa: Wykonanie remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowychIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Wojciech Krzyżak - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy, Porąbka Iwkowska 32, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243903,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 300000,00Oferta z najniższą ceną: 300000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 310861,00Waluta: PLN.Część NR: 2Nazwa: Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Wojciech Krzyżak - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy, Porąbka Iwkowska 32, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 725610,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 892500,00Oferta z najniższą ceną: 892500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 988380,00Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV:   45.23.31.40-2 Roboty drogoweZPKG.XIII.271.2.2.2014.ZM z dnia 3 kwietnia 2014 rokuInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Tekst SIWZ z załącznikami.PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont cząstkowy dróg w Gminie BrzeskoNumer ogłoszenia: 36333 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 5 SIWZ.A/ ZADANIE I - Wykonanie remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowych.B/ ZADANIE II - Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 upzp Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; - dla zadania I - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) - dla zadania II - 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 PLN) - dla obu zadań ( I i II ) - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100PLN) zgodnie z art. 45 i arty. 46 upzp oraz punktem 8 siwzIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia./III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia./III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie dysponowanie minimum: dla ZADANIA I: A/ remonter do naprawy powierzchniowej pod ciśnieniem z dwukomorowym zasobnikiem grysu dla różnych frakcji, B/ remonter automatyczny połaciowy z możliwością remontowania wyselekcjonowanego fragmentu drogi, C/ walec ogumiony, D/ piła do cięcia asfaltu, E/ szczotka do czyszczenia mechanicznego, F/ koparka, G/ samochód samowyładowczy, dla ZADANIA II: a/ rozkładarka do mas bitumicznych - szer. min. 4 m, b/ walec statyczny samojezdny /15 t/, c/ walec wibracyjny, d/ walec ogumiony, e/ równiarka drogowa, d/ samochód samowyładowczy, f/ koparka.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia./III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia./III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia./III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Formularze cenowe. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 13 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 14 SIWZ jeżeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: - wskazanie robót, które ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 2. Obniżenie wartości umowy w przypadku robót budowlanych zamiennych wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: - wskazanie robót, zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, W obu powyższych przypadkach opisanych w ust. 16A1.1. oraz 16A.1.2. obniżenie wartości umowy nastąpi w rozliczeniu ostatniej faktury częściowej. 3. Wykonanie robót budowlanych zamiennych w oparciu o ceny wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: - wskazanie robót, zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartość zawartej umowy. 4. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, Warunkami takiej zmiany są: - Wystąpienie zdarzeń technicznych lub okoliczności , których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową realizację zadania, W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: - niezidentyfikowane uzbrojenie terenu, - zlokalizowanie niewybuchów, - konieczność przeprojektowania obiektu, - ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, - konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, - protesty osób fizycznych lub innych podmiotów co do budowy obiektu, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te ze względów muszą być korzystne dla zamawiającego, - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartość zawartej umowy. 5. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkami takiej zmiany są: - zmiany w podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi. 6. Zgłoszenie lub zmiana Podwykonawcy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - menu: PRZETARGI/pozycja Nr 2Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51. pokój nr 108 telefon 0-14 68 63 100 wew. 144 codziennie w dniach pracy Urzędu Miejskiego w godzinach od 7 30 do 15 30.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51. pokój nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowych.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE I - Część AI Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego , przy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym (płukanym) 4. Likwidacja rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 5. Remont wyboi i przy głębokości wyboi do 2 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 6. Remont wyboi i przy głębokości wyboi do 5 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 7. Remont wyboi o powierzchni do 1m2 mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno-asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem 8. J/w, lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 9. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m2 - 5m2 mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca , rozścielenie masą mineralno-asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem 10. J/w, lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 11. Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 12. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, lub poszerzeniach ) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2km 13. Wykonanie podbudowy z : - kruszywa hutniczego o grub. 10cm - naturalnego o grub. 10 cm - pospółka o grub. 15 cm 14. Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr. 4 cm 15. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym Część BI Krawężniki i urządzenia odwadniające w ciągu zadania . 1. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych 2.Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych 3. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych 4. Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 5. Ułożenie krawężników na ławie betonowej.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE II - Część AII Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 6 000,00m2 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km 5. Wykonanie podbudowy z : - kruszywa hutniczego o grub. 10cm - naturalnego o grub. 10 cm - pospółka o grub. 15 cm 6. Remont wyboi o powierzchni do 1m2 mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca , rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem 7. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 8. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m2 - 5m2 mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm 9. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 10.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 11. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym Część BII Krawężniki i urządzenia odwadniające w ciągu zadania II 1. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. 2. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 3. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych 4. Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 5. Ułożenie krawężników na ławie betonowej Szczegółowy zakres poszczególnych technologii określa załącznik Nr 8.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena._________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV:   45.23.31.40-2 Roboty drogoweZPKG.XIII.271.2.2.2014.ZM z dnia 24 luty 2014 roku