Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Browarnej 25
10.03.2017

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Browarnej 25

Burmistrz Brzeska ogłasza piąty publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3  w budynku położonym przy ul. Browarnej 25 w obrębie Brzesko-miasto, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce ewidencyjnej nr 2461 o pow. 0,1359 ha położonej w Brzesku.

 1. Przedmiotowy lokal objęty jest księgą wieczystą nr TR1B/00091542/4 i stanowi własność Gminy Brzesko. Położony jest na poddaszu trzylokalowego budynku mieszkalnego nr 25 przy Browarnej w Brzesku. Stan techniczny lokalu – zły. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m2, a powierzchnia pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i strychu wynosi 57,50 m2.    W budynku tym wyodrębniono i sprzedano dwa lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 położone na parterze.
 2. Działka nr 2461 o pow. 0,1359, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w którym mieści się zbywany lokal mieszkalny nr 3, stanowi współwłasność Gminy Brzesko i właścicieli wyodrębnionych lokali nr 1 i 2. Objęta jest księgą wieczystą nr TR1B/00088870/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
 3. Zbywany lokal jest nieobciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nim. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice działki, na której zlokalizowany jest budynek przy ul. Browarnej 25, w którym mieści się zbywany lokal, przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 25 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce nr 2461, został przeznaczony do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2015 z dnia 10 września 2015 r.
 6. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Drugi przetarg odbył się w dniu 07 marca 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg odbył się w dniu 22 lipca 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. Czwarty przetarg odbył się w dniu 12 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 10. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 58 500,00 zł.   
 11. Wadium 6 000,00 zł.
 12. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 5 kwietnia 2017 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
 13. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,   małopolskie.
 14. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne    pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

Regulamin,   plan-lokalu

123