Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
25. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Brzesko.
17.10.2014

25. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Brzesko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy BrzeskoNumer ogłoszenia: 243945 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220549 - 2014r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Brzesko.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska - załącznik 5/A SIWZ obejmuje: A. Pielęgnację drzew miejskich i krzewów. B. Pielęgnację żywopłotów. C. Pielęgnację trawników. D. Obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników wiszących. E. Konserwacja urządzeń zabawowych. F. Utrzymanie placów zabaw. G. Utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni. H. Zamiatanie alejek i chodników. I. Opróżnianie koszy i wywóz śmieci. J. Utrzymanie zimowe chodników - załącznik Nr 5/B. K. Utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych. L. Utrzymanie zjazdów i pasów zieleni (obwodnica) + rondo św. Jakuba. 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie załącznik Nr 5/C Koszt dowozu i unieszkodliwiania odpadów pokrywa Wykonawca. Opis zakresu oraz wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej przedstawiały załączniki - NR 5 ,5/A, 5/B, 5/C - SIWZ.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-3, 90.60.00.00-3.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305556,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 280039,70Oferta z najniższą ceną: 280039,70 / Oferta z najwyższą ceną: 340790,00Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 77.31.00.00-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonychZPKG.XIII.271.2.25.2014.ZM z dnia 25 listopada 2014 rokuWybór najkorzystniejszej oferty.Treść SIWZ z załącznikami.PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy BrzeskoNumer ogłoszenia: 220549 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Brzesko.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska - załącznik 5/A SIWZ obejmuje: A. Pielęgnację drzew miejskich i krzewów. B. Pielęgnację żywopłotów. C. Pielęgnację trawników. D. Obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników wiszących. E. Konserwacja urządzeń zabawowych. F. Utrzymanie placów zabaw. G. Utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni. H. Zamiatanie alejek i chodników. I. Opróżnianie koszy i wywóz śmieci. J. Utrzymanie zimowe chodników - załącznik Nr 5/B. K. Utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych. L. Utrzymanie zjazdów i pasów zieleni (obwodnica) + rondo św. Jakuba. 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie załącznik Nr 5/C Koszt dowozu i unieszkodliwiania odpadów pokrywa Wykonawca. Opis zakresu oraz wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej przedstawiają załączniki - NR 5 ,5/A, 5/B, 5/C - SIWZ..II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, pozostałe jak w punkcie 22.2 SIWZII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-3, 90.60.00.00-3.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 6 000,00 PLN ( słownie : sześć tysięcy złotych 00/100 PLN ), zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz pkt 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badany będzie wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełniaIII.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się podobnymi pracami, jak przedmiot zamówienia (prace na zieleni ogólnodostępnej) z podaniem wartości, dat wykonania oraz odbiorców tych usług. Minimalna wartość robót w jednym z wymienionych przez oferenta lat winna wynosić 200000,00 zł. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełniaIII.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się dysponowaniem następującym sprzętem - jako minimum przyjmuje się:- kosiarki mechaniczne 2 szt, - kosiarka samojezdna oraz pług do odśnieżania 1 szt, - nożyce elektryczne do cięcia żywopłotu 2 szt, - ciągnik, a także wykazanie się dysponowaniem bazą na terenie miasta Brzeska. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełniaIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia badane będzie wykazanie się średniorocznym zatrudnieniem nie mniej niż 5 osób a także wykazanie minimalnych kwalifikacji dla osoby sprawującej bezpośredni nadzór wymagane jest dysponowanie - gospodarzem zieleni II stopnia lub mistrzem ogrodnikiem, w grupie pracowników wykonujących czynności pielęgnacji drzewostanu - dysponowanie pilarzem drzew ozdobnych II stopnia. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełniaIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuBadane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Projekt umowy - załącznik NR 6 SIWZ. 7. Formularz cenowy - załącznik NR 8 SIWZ 8. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 9. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 10. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik NR 11 SIWZ. 11. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 12 SIWZ. 12. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 13 SIWZ jeżeli dotyczy 13. Wykaz sprzętu i urządzeń - załącznik NR 14 14. Wykaz usług w zakresie utrzymania zieleni ogólnodostępnej - załącznik NR 15 15. Wykaz średniorocznego zatrudnienia - nie mniej niż 5 osób - załącznik Nr 16 16. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - załącznik Nr 17 17. Wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych. 18. Oświadczenie o dysponowaniu bazą na terenie Gminy Brzesko.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl - menu; PRZETARGI/pozycja nr 25Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,pok.112,tel.14 68 65 124,fax 14 66 305 45,w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30e-mail; beata.pajor@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51,pok.101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV: 77.31.00.00-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonychZPKG.XIII.271.2.25.2014.ZM z dnia 17 października 2014 roku