Przedszkola

 • mgr Urszula Cierlik
  tel. (14) 68 49 440
  e-mail: pp1brzesko@op.pl
 • Publiczne Przedszkole Nr 3
  w Brzesku
  ul. Mickiewicza 21
 • mgr Jadwiga Fior
  tel. (14) 68 49 442
  e-mail: trojeczka_brzesko@poczta.fm
 • mgr Maria Obruśnik
  tel. (14) 68 49 441
  e-mail: pp4brzesko@poczta.onet.eu
 • mgr Katarzyna Gaździk
  tel. (14) 68 49 447
  e-mail: przedszkole7brzesko@gmail.com
 • mgr Elżbieta Krzyżak
  tel. (14) 68 49 446
  e-mail: przedszkole9brzesko@op.pl
 • Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Jana Pawła II
  w Brzesku z Oddziałem Integracyjnym
  ul. Armii Ludowej 8
 • mgr Bernada Machnio
  tel. (14) 68 49 443
  e-mail: pp10zodin@poczta.onet.pl
 • mgr Marta Łoboda
  tel. (14) 68 67 830
  e-mail: ppjadowniki@wp.pl tel. 68 66 700
 • mgr Katarzyna Zaleśna
  tel. (14) 68 66 040
  e-mail: przedszkole.por.spyt@onet.eu
 • mgr Marzena Babicz
  tel. (14) 68 64 230
  e-mail: pszczepanow@onet.pltel. 68 47 570
 • Publiczne Przedszkole Parafialne
  p.w. Bł. Karoliny Kózka w Mokrzyskach
  ul. Kościelna 13
 • mgr Ewa Tomana
  tel. (14) 68 68 240
 • Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, im. Św. S. Faustyny
  w Brzesku
  ul. Św. Brata Alberta 8
 • S.mgr Renata Arian
  tel. (14) 68 63 911 (fax)
  e-mail: pintegracyjne@emil.tnp.pl, pintegracyjne@gmail.com

———————————————————————————–

 • Ochronka Sióstr Służebniczek – Przedszkole Niepubliczne
  w Jasieniu
  ul. Mazurkiewicza 34
 • S. Zofia Bakuła
  tel. (14) 66 33 480
 • Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
  p.w. s. Leonii Nastał w Brzesku
  Plac Kazimierza Wielkiego 12
 • S. Marta Wojnicka
  tel. (14) 68 62 168
  e-mail: siostry.brzesko@onet.eu

 

 

15. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Treść SIWZ z załącznikami. 

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 163345 – 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę części. Przedmiotem postępowania jest: CZĘŚĆ I – PAKIET I. Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka. dewastacji. Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami. 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. CZĘŚĆ II – PAKIET II. 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.Ubezpieczenia komunikacyjne: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2.Ubezpieczenie Auto Casco. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 4. Ubezpieczenie Assistance. CZĘŚĆ III – PAKIET III. 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP II. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty(na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 2 i/lub Załącznik Nr 3 i/lub Załącznikiem Nr 4 do SIWZ 2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk(nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych) 3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 4) Oświadczenie o podwykonawstwie- załącznik nr 13. Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl – menu; PRZETARGI/pozycja nr 15
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SUPRA BROKERS Sp. z o.o.,53-609 Wrocław,ul.Fabryczna 10, centrala@suprabrokers.pl, fax 717770455, osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Sylwia Suszyńska-Zioło tel. 717770400.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 13:00, miejsce: SUPRA BROKERS Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 80
2. warunki ubezpieczenia – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2.Ubezpieczenie Auto Casco. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 4. Ubezpieczenie Assistance. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I. 2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH II. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV: 66.51.00.00-8  Usługi ubezpieczeniowe.
ZPKG.XIII.271.2.15.2014.ZM z dnia 28 lipca 2014 roku