Zarządzenia / Plany

 

Gmina Brzesko przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w skrócie PGN to dokument strategiczny, opisujący m.in. działania i planowane inwestycje na całym obszarze Gminy do 2020 roku.  W związku z przystąpieniem Gminy miejsko-wiejskiej Brzesko do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zwracamy się z prośbą  o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Ankieta PGN dla Przedsiębiorcy Gminy Brzesko

Ankieta PGN dla Mieszkańca Gminy Brzesko

————————————————————–

Gminny programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Brzesko 2011-2014
aktualizacja programu 2011-2014 wraz z prognozą do roku 2018

Program Ochrony Środowiska Gminy Brzesko 2011-2014
aktualizacja programu 2011-2018

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Brzesko.

 ————————————————————–

Uchwała nr XXIX (214) 2012 w sprawie górnych stawek opłat za odpady

Uchwała nr XXIX (215) 2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka