Karty Usług

 

Biuro Gospodarki Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych

Ewidencja azbestu i innych substancjizałącznik

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości — załącznik1załącznik2

Budownictwo i Inwestycje

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy —  załącznik

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyzałącznik

Działalność Gospodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1; Wniosek CEIDG 1Załącznik CEIDG-MW; Załącznik CEIDG-PN; Załącznik CEIDG-POPR; Załącznik CEIDG-RB; Załącznik CEIDG-RD; Załącznik CEIDG-SC.
Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do gminnej ewidencji działalności gospodarczej wniosek.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży (kat. ABC) wniosek;
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)wniosek;
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowychwniosek;
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowychwniosek;
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychwzór oświadczenia;
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie duplikatu/poświadczonej kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  — wniosek;
Wydanie decyzji o  zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem  jak i w miejscu sprzedaży
 — wniosek;
Wydanie decyzji o  wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wniosek;

Ewidencja ludności

Wydawanie dowodu osobistegozałącznik
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją
Zameldowanie na pobyt czasowyzałącznik
Zameldowanie na pobyt stałyzałącznik
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)zał1, zał2
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego decyzją
Zaświadczenie o zameldowaniu
Zameldowanie na pobyt stały (cudzoziem.)
Zameldowanie na pobyt czasowy (cudzoziem.)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicęzałącznik
Zgłoszenie wyjazdu za granicęzałącznik

Geodezja i gospodarowanie mieniem

Wniosek o dodatek energetycznyzałącznik
Wniosek o dodatek mieszkaniowy  — załącznik 1, załącznik 2, wniosek,  oświadczenie,  zaświadczenie_o_dochodach,  ankieta

Ochrona środowiska

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywnązałącznik
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklamyzałącznik
Zezwolenie na wpięcie się do kanalizacji miejskiej
Zezwolenie na zjazd z drogi  — załącznik
Urządzenia w pasie drogowym — umieszczenie załącznik,  uzgodnienie lokalizacji załącznik,  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego załącznik
Budowa ogrodzenia – wniosek
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  załącznik
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko załącznik
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych załącznik
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ściekówzałącznik
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne
Wniosek o usunięcie drzewa – firmy i inne podmioty

Podatki i opłaty lokalne

Podatki – osoby prawne
DN-Deklaracja na podatek od nieruchomości – .pdf.xls
DR-Deklaracja na podatek rolny – .pdf.xlsx
DL- Deklaracja na podatek leśny – .pdf.xls
Załącznik – korekta

Podatki i opłaty lokalne – osoby fizyczne
IN-Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych – .pdf.xls

Stawki podatku od nieruchomości
Stawki podatku rolnego
Stawki podatku leśnego

Podatek od środków transportowych
DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowychzałącznik
Załącznik – korekta
Stawki podatku od środków transportowych

Ulgi podatkowezałącznik
Ulgi rolne
Zwrot opłaty skarbowejzałącznik
Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkachzałącznik
Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach podatkowychzałącznik

Urząd Stanu Cywilnego

Karty w przygotowaniu

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)zał1, zał2

Ankieta satysfakcji klienta

Oceń Urząd