Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 – 15.30
kontakt telefoniczny – centrala – 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160
fax – 14 66 30 545
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka Tel. 14 68 62 600
nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Jerzy Tyrkiel Tel. 14 68 63 100
nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław Sułek Tel. 14 68 65 113
nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina Łanocha Tel. 14 68 62 605
nr pokoju: 123

 

Biuro Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu
Organizacja warunków funkcjonowania Urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, archiwum zakładowe.

Kierownik biura – Marzena Grzyb Tel. 14 68 65 180
nr pokoju: 10

 

Wydział Budżetowo-Księgowy
Obsługa finansowo – księgowa Urzędu, kasa Urzędu, przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz księgowość budżetu Gminy

Naczelnik wydziału – Barbara Odroń Ferenc

Tel. 14 68 65 171
nr pokoju: 132

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Wymiar i księgowość podatków i opłat lokalnych, orzecznictwo w sprawach ulg i zwolnień podatkowych, egzekucja zaległości podatkowych.

Naczelnik wydziału – Marzena Zacher Tel. 14 68 65 132
nr pokoju: 134

 

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę, inwestycje gminne, zieleń miejska, place, drogi, ochrona środowiska. Sprawy związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej terenów Gminy.

Naczelnik – Bogdan Dobranowski

Tel. 14 68 65 147
nr pokoju: 106

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Henryk Piela Tel. 14 68 65 123
nr pokoju: 111
Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji – Antoni Staszczyk

Tel.  14 68 65 155
nr pokoju: 107

 

Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Zarządzanie gruntami gminy (sprzedaż, dzierżawa, przejęcia, itp.), zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy, zalesianie, spory wodne.

Naczelnik wydziału – – – – – – – – –
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem – Renata Pacura  Tel. 14 68 65 126
nr pokoju: 120
Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Zachara

Tel. 14 68 65 128
nr pokoju: 117

Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – Małgorzata Serafin

Tel. 14 68 65 129
nr pokoju: 118

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Zarządzanie przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, bibliotekami, kulturą i sportem.

Naczelnik wydziału – Józef Cierniak Tel. 14 68 48 290
adres wydziału: ul. T. Kościuszki 2

 

Biuro Samorządowe
Przygotowywanie i prowadzenie zbiorów dokumentów oraz aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy. Obsługa jednostek pomocniczych gm. Brzesko (osiedla, sołectwa).

Główny specjalista – Elżbieta Kania Tel. 14 68 65 143
nr pokoju: 105

 

Urząd Stanu Cywilnego
Zawieranie małżeństw, rejestracja urodzeń, wydawanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Sprawy ewidencji ludności. Dowody osobiste.

Kierownik – Aleksandra Fijałkowska
Z-ca kierownika – Jarosław Pasierb
Tel. 14 66 35 123
Tel. 14 66 35 124
fax 14 66 35 125

Ewidencja Ludności tel. 14 66 35 121

Dowody Osobiste tel. 14 66 35 122

adres wydziału: ul. T. Kościuszki 7

 

Biuro Rady Miejskiej
Koordynacja pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji, obsługa Rady Miejskiej.

Inspektor – Marta Kółkowska
Podinspektor  – Joanna Szczepka
Tel. 14 68 65 130
nr pokoju: 13

 

Biuro Promocji
Promocja Gminy Brzesko, współpraca z miastami i regionami zagranicznymi, współpraca ze środkami masowego przekazu. Aplikowanie o środki i fundusze pomocowe.

Kierownik biura – Krzysztof Bigaj Tel. 14 68 65 118
nr pokoju: 12

 

Zespół Radców Prawnych (RP)
Wydawanie opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej

Stanisława Dziadoszczyk
Arkadiusz Zachara
Tel. 14 68 65 142
nr pokoju: 14

 

Zespół ds. Kadr
Sprawy kadrowe

Kierownik – Iwona Owca Tel. 14 68 65 114
nr pokoju: 102

 

 

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
Organizacja i kontrola postępowań z zakresu zamówień publicznych. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami gminnymi. Koordynowanie systemu organizacji transportu osobowego w mieście, wydawanie zezwoleń na przewozy lokalne.

Główny specjalista – Zbigniew Matras Tel. 14 68 65 156
nr pokoju: 9
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), poświadczanie danych ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.

Inspektor – Klaudia Najdała
Inspektor – Konrad Klisiewicz

Tel. 14 68 65 134
nr pokoju: 11

 

Audytor Wewnętrzny
Badanie systemów zarządzania i kontroli oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

Audytor – Anna Hajdo Tel. 14 68 65 199
nr pokoju: 103

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Przeprowadzanie szkoleń BHP, dostosowywanie warunków pracy do wymogów przepisów BHP.

Specjalista – Krzysztof Kaczmarczyk Tel. 14 68 65 142
nr pokoju: 14

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim.

Pełnomocnik – Bogdan Kopeć Tel. 14 68 65 140
nr pokoju: 1

 

Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe, rejestracja poborowych, obsługa jednostek OSP, utrzymanie monitoringu telewizyjnego i powodziowego, zbiórki publiczne.

Inspektor – Ireneusz Węglowski Tel. 14 68 65 116
Tel. 14 66 30 608
nr pokoju: 8
Inspektor – Grażyna Cisak

 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koordynacja zadań związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień.

Inspektor – Renata Pabian Tel. 14 68 65 149
nr pokoju: 103

 

Sekretariat Burmistrza
Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy Burmistrzem i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

Inspektor – Maria Wijas Tel. 14 68 65 110
nr pokoju: 101

 

Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu
Obsługa informatyczna Urzędu, ochrona systemów i sieci informatycznych urzędu.

Kierownik – Bogdan Kopeć Tel. 14 68 65 140
nr pokoju: 1

 

Biuro Funduszy Europejskich
Aplikowanie o środki i fundusze pomocowe.

Kierownik biura – Rafał Najdała Tel. 14 68 65 178
nr pokoju: 15
Biuro Gospodarki Odpadami
Zarządzanie gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Kierownik biura – Danuta Zięba Tel. 14 68 65 172
nr pokoju: 18