Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 – 15.30
kontakt telefoniczny – centrala – 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160
fax – 14 66 30 545
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka Tel. 14 68 62 600
nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Jerzy Tyrkiel Tel. 14 68 63 100
nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław Sułek Tel. 14 68 65 113
nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina Łanocha Tel. 14 68 62 605
nr pokoju: 123

 

Biuro Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu
Organizacja warunków funkcjonowania Urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, archiwum zakładowe.

Kierownik biura – Marzena Grzyb Tel. 14 68 65 180
nr pokoju: 105

 

Wydział Budżetowo-Księgowy
Obsługa finansowo – księgowa Urzędu, kasa Urzędu, przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz księgowość budżetu Gminy

Naczelnik wydziału – Barbara Odroń Ferenc

Tel. 14 68 65 136
nr pokoju: 133

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Wymiar i księgowość podatków i opłat lokalnych, orzecznictwo w sprawach ulg i zwolnień podatkowych, egzekucja zaległości podatkowych.

Naczelnik wydziału – Marzena Zacher Tel. 14 68 65 132
nr pokoju: 134

 

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę, inwestycje gminne, zieleń miejska, place, drogi, ochrona środowiska. Sprawy związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej terenów Gminy.

Naczelnik – Bogdan Dobranowski

Tel. 14 68 65 147
nr pokoju: 106

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Henryk Piela Tel. 14 68 65 123
nr pokoju: 111
Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji – Antoni Staszczyk

Tel.  14 68 65 155
nr pokoju: 107

 

Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Zarządzanie gruntami gminy (sprzedaż, dzierżawa, przejęcia, itp.), zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy, zalesianie, spory wodne.

Naczelnik wydziału – – – – – – – – – Tel. 14 68 65 126
nr pokoju: 120
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem – – – – –
Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Zachara

Tel. 14 68 65 128
nr pokoju: 117

 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO)
Biuro Ewidencji Ludności
Ewidencja ludności, zameldowania, prowadzenie rejestru wyborców.
Inspektor – Maria Pabian
Inspektor – Halina Nieć

Tel. 14 66 35 121
fax 14 66 35 125
ul. T. Kościuszki 7
adres do korespondencji: B. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

Biuro Dowodów Osobistych
Wydawanie dowodów osobistych.
Inspektor – Renata Bogusz
Podinspektor – Dorota Zaczyńska

Tel. 14 66 35 122
fax 14 66 35 125
ul. T. Kościuszki 7
adres do korespondencji: B. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Zarządzanie przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, bibliotekami, kulturą i sportem.

Naczelnik wydziału – Józef Cierniak Tel. 14 68 48 290
adres wydziału: ul. Kościuszki 2

 

Biuro Samorządowe
Przygotowywanie i prowadzenie zbiorów dokumentów oraz aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy. Obsługa jednostek pomocniczych gm. Brzesko (osiedla, sołectwa).

Inspektor – Elżbieta Kania Tel. 14 68 65 143
nr pokoju: 105

 

Urząd Stanu Cywilnego
Zawieranie małżeństw, rejestracja urodzeń, wydawanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Kierownik – Aleksandra Fijałkowska
Z-ca kierownika – Jarosław Pasierb
Tel. 14 66 35 123
Tel. 14 66 35 124
fax 14 66 35 125
siedziba: Kościuszki 7

 

Biuro Rady Miejskiej
Koordynacja pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji, obsługa Rady Miejskiej.

Inspektor – Marta Kółkowska
Podinspektor  – Joanna Szczepka
Tel. 14 68 65 130
nr pokoju: 13

 

Biuro Promocji
Promocja Gminy Brzesko, współpraca z miastami i regionami zagranicznymi, współpraca ze środkami masowego przekazu. Aplikowanie o środki i fundusze pomocowe.

Kierownik biura – Krzysztof Bigaj Tel. 14 68 65 118
nr pokoju: 12

 

Zespół Radców Prawnych (RP)
Wydawanie opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej

Stanisława Dziadoszczyk
Arkadiusz Zachara
Tel. 14 68 65 142
nr pokoju: 132

 

Zespół ds. Kadr
Sprawy kadrowe

Kierownik – Iwona Owca Tel. 14 68 65 114
nr pokoju: 102

 

Rewident Zakładowy
Organizowanie i wykonywanie kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.

Główny specjalista

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
Organizacja i kontrola postępowań z zakresu zamówień publicznych. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami gminnymi. Koordynowanie systemu organizacji transportu osobowego w mieście, wydawanie zezwoleń na przewozy lokalne.

Główny specjalista – Zbigniew Matras Tel. 14 68 65 156
nr pokoju: 9
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), poświadczanie danych ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.

Inspektor – Klaudia Najdała
Inspektor – Konrad Klisiewicz

Tel. 14 68 65 134
nr pokoju: 11

 

Audytor Wewnętrzny
Badanie systemów zarządzania i kontroli oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

Audytor – Anna Hajdo Tel. 14 68 65 199
nr pokoju: 103

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Przeprowadzanie szkoleń BHP, dostosowywanie warunków pracy do wymogów przepisów BHP.

Specjalista – Krzysztof Kaczmarczyk Tel. 14 68 65 142
nr pokoju: 132

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim.

Pełnomocnik – Bogdan Kopeć Tel. 14 68 65 140
nr pokoju: 1

 

Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe, rejestracja poborowych, obsługa jednostek OSP, utrzymanie monitoringu telewizyjnego i powodziowego, zbiórki publiczne.

Inspektor – Ireneusz Węglowski Tel. 14 68 65 116
Tel. 14 66 30 608
nr pokoju: 8
Inspektor – Grażyna Cisak

 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koordynacja zadań związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień.

Inspektor – Renata Pabian Tel. 14 68 65 149
nr pokoju: 103

 

Sekretariat Burmistrza
Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy Burmistrzem i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

Tel. 14 68 65 110
nr pokoju: 101

 

Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu
Obsługa informatyczna Urzędu, ochrona systemów i sieci informatycznych urzędu.

Główny specjalista – Bogdan Kopeć Tel. 14 68 65 140
nr pokoju: 1
Informatyk – Paweł Filip

Tel. 14 68 65 145
nr pokoju: 1

 

Biuro Funduszy Europejskich
Aplikowanie o środki i fundusze pomocowe.

Kierownik biura – Rafał Najdała Tel. 14 68 65 178
nr pokoju: 15
Biuro Gospodarki Odpadami
Zarządzanie gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Kierownik biura – Danuta Zięba Tel. 14 68 65 172
nr pokoju: 18