2017-2018

  Uchwały z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXIV (234)2017  w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (235)2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – załącznik-nr-1, załącznik-nr-2, załącznik-nr-3,

Uchwała Nr XXXIV (236)2017  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (237)2017  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (238)2017  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV (239)2017  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza”

 

Uchwały z dnia 22.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXV (240)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok2017

Uchwała Nr XXXV (241)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr XXXV (242)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych

Uchwała Nr XXXV (243)2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV (244)2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XXXV (245)2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXV (246)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ul. Kościuszki nr 2

Uchwała Nr XXXV (247)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 

 

Uchwały z dnia 08.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI (248)2017 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko” po weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Uchwały z dnia 31.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII (249)2017 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII (250)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV (235)2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. załącznik nr 1, załącznik nr 2załącznik nr 3,

Uchwała Nr XXXVII (251)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXVII (252)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXVII (253)2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVII (254)2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXVII (255)2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXXVII (256)2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019

Uchwała Nr XXXVII (257)2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Uchwała Nr XXXVII (258)2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku

 

Uchwały z dnia 08.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII (259)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII (260)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Załacznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.

Uchwała Nr XXXVIII (261)2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXVIII (262)2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXXVIII (263)2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn.”Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo4 (EV4)”.

Uchwała Nr XXXVIII (264)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVIII (265)2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko

Uchwała Nr XXXVIII (266)2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku.

 

Uchwały z dnia 30.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX (267)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX (268)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr XXXIX (269)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXIX (270)2017 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.

Uchwała Nr XXXIX (271)2017 w sprawie wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXIX (272)2017 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019

 

Uchwały z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała Nr XL (273)2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (274)2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (275)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XL (276)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – załacznik nr 1, załacznik nr 2, załacznik nr 3

Uchwała Nr XL (277)2017  w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów

Uchwała Nr XL (278)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XL (279)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku

Uchwała Nr XL (280)2017  w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku

Uchwała Nr XL (281)2017  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr XL (282)2017  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko

 

Uchwały z dnia 08.08.2017 r.

Uchwała Nr XLI (283)2017  w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLI (284)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLI (285)2017  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLI (286)2017  w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach

Uchwała Nr XLI (287)2017  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr XLI (288)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko

 

Uchwały z dnia 27.09.2017 r.

Uchwała Nr XLII (289)2017  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLII (290)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XLII (291)2017  w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”

Uchwała Nr XLII (292)2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Uchwała Nr XLII (293)2017  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku

Uchwała Nr XLII (294)2017  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne

Uchwały z dnia 25.10.2017 r.

Uchwała Nr XLIII (295)2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLIII (296)2017   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko –   załącznik nr 1,    załącznik nr 2,    załącznik nr 3 

Uchwała Nr XLIII (297)2017   w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (298)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (299)2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku

Uchwała Nr XLIII (300)2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku

Uchwała Nr XLIII (301)2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Uchwała Nr XLIII (302)2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (303)2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (304)2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (305)2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko

Uchwały z dnia 27.11.2017 r.

Uchwała Nr XLV (306)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2017 rok

Uchwała Nr XLV (307)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1,       załącznik nr 2,    załącznik nr 3,

Uchwała Nr XLV (308)2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzesko wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Uchwała Nr XLV (309)2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XLV (310)2017 w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018

Uchwała Nr XLV (311)2017 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzesku

Uchwała Nr XLV (312)2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brzesko a Gminami: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia powierzającego Gminie Nowy Targ realizację programu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia.

Uchwała Nr XLV (313)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Ignacego Łukaszewicza w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukaszewicza w Brzesku.

Uchwała Nr XLV (314)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Brzesku

Uchwała Nr XLV (315)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach

Uchwała Nr XLV (316)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieniu

Uchwała Nr XLV (317)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu

Uchwała Nr XLV (318)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach

Uchwała Nr XLV (319)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu

Uchwała Nr XLV (320)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej

Uchwała Nr XLV (321)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu

Uchwała Nr XLV (322)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie

Uchwała Nr XLV (323)2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Jadownikach w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach

Uchwała Nr XLV (324)2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

 

Uchwały z dnia 27.12.2017 r.

Uchwała Nr XLVI (326)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLVI (327)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1załącznik nr 2,  załącznik nr 3.

Uchwała Nr XLVI (328)2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XLVI (329)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Uchwała Nr XLVI (330)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018

Uchwała Nr XLVI (331)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”

Uchwała Nr XLVI (332)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „ Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”

Uchwała Nr XLVI (333)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XLVI (334)2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat”

 

Uchwały z dnia 31.01.2018 r.

Uchwała Nr XLVIII (335)2018 w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII (336)2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII (337)2018 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku

Uchwała Nr XLVIII (338)2018 w sprawie przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94g w zakresie realizacji utrzymania ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94g z drogą powiatową nr 1435K w miejscowości Brzesko

Uchwała Nr XLVIII (339)2018 w sprawie zmiany Uchwały XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania

Uchwała Nr XLVIII (340)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko na lata 2015-2020

Uchwała Nr XLVIII (341)2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+  w Brzesku ul. Okocimska 44

Uchwała Nr XLVIII (342)2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska

Uchwała Nr XLVIII (343)2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XLVIII (344)2018 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku, przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadownikach

Uchwała Nr XLVIII (345)2018 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII (346)2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko –  załącznik-nr-1,  załącznik-nr-2załącznik-nr-3