2017-2018

  Uchwały z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXIV (234)2017  w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (235)2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – załącznik-nr-1, załącznik-nr-2, załącznik-nr-3,

Uchwała Nr XXXIV (236)2017  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (237)2017  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (238)2017  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV (239)2017  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza”

 

Uchwały z dnia 22.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXV (240)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok2017

Uchwała Nr XXXV (241)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr XXXV (242)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych

Uchwała Nr XXXV (243)2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV (244)2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XXXV (245)2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXV (246)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ul. Kościuszki nr 2

Uchwała Nr XXXV (247)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 

 

Uchwały z dnia 08.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI (248)2017 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko” po weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Uchwały z dnia 31.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII (249)2017 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII (250)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV (235)2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. załącznik nr 1, załącznik nr 2załącznik nr 3,

Uchwała Nr XXXVII (251)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXVII (252)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXVII (253)2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVII (254)2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXVII (255)2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXXVII (256)2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019

Uchwała Nr XXXVII (257)2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Uchwała Nr XXXVII (258)2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku

 

Uchwały z dnia 08.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII (259)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII (260)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Załacznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.

Uchwała Nr XXXVIII (261)2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXVIII (262)2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXXVIII (263)2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn.”Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo4 (EV4)”.

Uchwała Nr XXXVIII (264)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVIII (265)2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko

Uchwała Nr XXXVIII (266)2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku.

 

Uchwały z dnia 30.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX (267)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX (268)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr XXXIX (269)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XXXIX (270)2017 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.

Uchwała Nr XXXIX (271)2017 w sprawie wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXIX (272)2017 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019

 

Uchwały z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała Nr XL (273)2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (274)2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (275)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XL (276)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – załacznik nr 1, załacznik nr 2, załacznik nr 3

Uchwała Nr XL (277)2017  w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów

Uchwała Nr XL (278)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XL (279)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku

Uchwała Nr XL (280)2017  w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku

Uchwała Nr XL (281)2017  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr XL (282)2017  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko

 

Uchwały z dnia 08.08.2017 r.

Uchwała Nr XLI (283)2017  w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLI (284)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLI (285)2017  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLI (286)2017  w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach

Uchwała Nr XLI (287)2017  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr XLI (288)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko

 

Uchwały z dnia 27.09.2017 r.

Uchwała Nr XLII (289)2017  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLII (290)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XLII (291)2017  w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”

Uchwała Nr XLII (292)2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Uchwała Nr XLII (293)2017  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku

Uchwała Nr XLII (294)2017  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne

Uchwały z dnia 25.10.2017 r.

Uchwała Nr XLIII (295)2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLIII (296)2017   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko –   załącznik nr 1,    załącznik nr 2,    załącznik nr 3 

Uchwała Nr XLIII (297)2017   w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (298)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (299)2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku

Uchwała Nr XLIII (300)2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku

Uchwała Nr XLIII (301)2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Uchwała Nr XLIII (302)2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (303)2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (304)2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko

Uchwała Nr XLIII (305)2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko