Elektrośmieci

Brzesko bez elektrośmieci!

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku  uprzejmie informuje, że odpady elektryczne i elektroniczne tzw. „elektrośmieci”  czyli zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie, np.: lodówki, telewizory, komputery, kalkulatory, telefony, świetlówki, pralki i inne, są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzesku tzw. PSZOK.  Sprzęty te można dostarczyć codziennie do Punktu,  który znajduje się na terenie bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 11.

Ponadto przypominamy,  iż zgodnie z zapisami art. 36 ustawy z dnia 11 września  2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2015r, poz. 1688)  posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 Informujemy również iż zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, „kto, przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2000 zł do 100 000 zł”, a orzekania w sprawach następuje na zasadach i w trybie  określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 Elektrośmieci to wszystkie stare, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne działające niegdyś na prąd lub baterie. Ze względu na zawarte w nich substancje trujące (np. freon w lodówkach czy rtęć w świetlówkach i kineskopach) wymagają selektywnej zbiórki. Następnie poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Wyrzucenie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. zwykły kontener na śmieci) grozi karą grzywny do 5 000 zł.

Więcej informacji o elektrośmieciach znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl