Ochrona zwierząt

INFORMACJA W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ 

————————————————–

Referat GKiOŚ Urzędu Miejskiego w Brzesku przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 z późn. zm) oraz uchwały NR XXII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.

– Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody (art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

– Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m (art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt).

– Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz : sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami zapewniającej ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby nie były uciążliwe dla otoczenia; oznakowania posesji prywatnej tabliczką z napisem „Uwaga pies…”; przestrzegania obowiązku szczepienia psa przeciw wściekliźnie oraz przechowywania zaświadczenia potwierdzającego o aktualnym szczepieniu przeciw wściekliźnie (§ 30 Regulaminu).

–  Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem (§ 31 ust.1 Regulaminu).

– Utrzymujący psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) lub mieszańca tych ras lub psa zagrażającego otoczeniu, zobowiązany jest do prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto do nałożenia psu kagańca (§ 31 ust.2 Regulaminu).

– Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika (§ 31 ust.3 Regulaminu).

– Psy lub inne zwierzęta nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do placówek handlowych lub gastronomicznych, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, cmentarzy, obiektów kultu religijnego oraz terenów, na których organizowane są imprezy masowe; obowiązek ten nie dotyczy psów przewodników (§ 31 ust.4 Regulaminu).

– Psy i inne zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk oraz tereny objęte odrębnym zakazem wprowadzania zwierząt (§ 31 ust.5 Regulaminu).

– Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. (§ 32 Regulaminu).

– Ochrona nad bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie i przekazywanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Brzesko ma podpisaną umowę. Zasady i warunki wyłapywania zwierząt określa uchwała odrębna w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko” (§ 33 ust.1 Regulaminu).

– Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia (§ 33 ust.2 Regulaminu).

Informujemy, że nieprzestrzeganie powyższych zakazów podlega karze grzywny na zasadach określonych w odrębnych przepisach !

 Uchwała Nr XXXIV (238)2017  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi”