24 / 2019. Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia – Zamówienie z wolnej ręki – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 510011543-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Burmistrz Brzeska: Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.24.2019.ZM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług w sposób zapewniający sprawność techniczną urządzeń oświetleniowych zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wynikającym z Załącznika nr 1 do Umowy; 2) całodobowa obsługa, za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych, umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu Punktów Oświetleniowych przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę; 3) bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że stan urządzeń oświetleniowych stwarza zagrożenie dla otoczenia; 4) usuwanie zgłoszonych niesprawności i uszkodzeń urządzeń, co następuje po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o niesprawności i uszkodzeniu urządzeń w terminie 96 godzin liczonym od godziny 7:00 pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano skutecznego zgłoszenia niesprawności. 5)wskazanie Zamawiającemu innego terminu usunięcia usterki, jeżeli jej usunięcie w terminie określonym w punkcie 4 jest niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 285100.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A oddział w Tarnowie.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lwowska 72-96b
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy  350673.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350673.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350673.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia udzielono TAURON Dystrybucja S.A w związku z własnością sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej co jest zgodne z art. 67 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV  50232100-1  -Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
ZP.271.2.24.2019.ZM z dnia 21 stycznia 2020 roku.

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.