Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek), o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku,1 przy ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) wezwania Jeronimo Martins Polska S.A.. do sprecyzowania wniosku z 14 listopada 2019 r.
b) przekazanie skargi celem załatwienia według kompetencji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku, Anna Lubowiecka

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.