22 / 2019. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF .

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.pl

Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.

  1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:

 

– pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,

– pielęgnację żywopłotów,

– pielęgnację trawników,

– obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników

wiszących,

– utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,

– zamiatanie alejek i chodników,

– opróżnianie koszy i wywóz śmieci,

– utrzymanie zimowe chodników

– utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych.

– utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice

  1. Utrzymanie zimowe chodników.
  2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie.
  3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:

Nazwa i adres: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz.1843 ze zm.).

Uzasadnienie:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest prze zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:   01.01.2020r. – 31.12.2020 r.

VI.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.

VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP): Ogłoszenie nr 510001479-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia – Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 510001479-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Burmistrz Brzeska: Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.22.2019.ZM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020. 1.Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje: – pielęgnacja drzew miejskich i krzewów, – pielęgnację żywopłotów, – pielęgnację trawników, – obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników wiszących, – utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni, – zamiatanie alejek i chodników, – opróżnianie koszy i wywóz śmieci, – utrzymanie zimowe chodników – utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych. – utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice – utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie. 3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV:  77340000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333333.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku
Email wykonawcy: zarzad@bzk.com.pl
Adres pocztowy: ul.Słowackiego 1
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy  360000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 360000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 360000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZP.271.2.22.2019.ZM z dnia 7 stycznia 2020 roku.

 

Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – postępowanie nr 22.

 

INFORMACJA – Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu  Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
II.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV – 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
77340000-5 usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
1.Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:
– pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,
– pielęgnację żywopłotów,
– pielęgnację trawników,
– obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników
wiszących,
– utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,
– zamiatanie alejek i chodników,
– opróżnianie koszy i wywóz śmieci,
– utrzymanie zimowe chodników,
– utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych,
– utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice,
– utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
2.Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie.
3.Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
III. Szacunkowa wartość zamówienia: 324.000,- zł ( netto).
IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.
V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: od dnia 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
VII.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
ZP.271.2.22.2019.ZM z dnia 22 listopada 2019 roku.

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.