18 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WL-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 510227508-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

Burmistrz Brzeska: Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.18.2019.ZM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prace wstępne (przygotowanie terenu). 2) Remont muru kamiennego (tzw. ściana pomnikowa oraz fragmenty najbardziej zniszczone ok. 40 mb) 3) Remont kamiennej bramy z basztami. 4) Konserwacja pomnika centralnego i pergoli. 5) Konserwacja mogił oficerskich. 6) Remont nagrobków żołnierskich i odtworzenie 101 tabliczek inskrypcyjnych. 7) Konserwacja metalowych krzyży i elementów metalowych przy bramie. 8) Konserwacja elementów drewnianych i metalowych krat. 9) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 274988.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Kwadrat Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur – Uczestnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dietla 56/1 – Kwadrat Sp. z o.o. ul. Plac na Groblach 8/5 – Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur
Kod pocztowy: 31-029
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy  320000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 320000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 320000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zastosowano tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 3 uPzp ponieważ ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (stan muru, bramy wejściowej i schodów coraz bardziej zagraża odwiedzającym cmentarz a chcąc skorzystać z zewnętrznego dofinansowania wymagana jest natychmiastowa realizacja zadania),co wspólnie powoduje, że przy takich zaistniałych, złożonych warunkach, których zamawiający nie mógł przewidzieć nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień. Dodatkowo w wyniku negocjacji ofertę cenową ustalono o 80 000,00 zł korzystniej niż proponowana najniższa cena we wcześniej przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.
_______________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WL-RB ).
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
ZP.271.2.18.2019.ZM z dnia 24 października 2019 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.