15 / 2019. Administrowanie placem targowym oraz zarządzanie nieruchomościami budynkowymi tj. pawilonami handlowymi oraz sanitarnymi znajdującymi się na terenie Placu Targowego w Brzesku..

Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – postępowanie nr 15.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house
(poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp) – usługi
Nr sprawy: ZP.271.15.2019.ZM

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51,32-800 Brzesko, woj. małopolskie.
Teł. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: otyIia.haber@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI
ZAMÓWIENIA
CPV- 75110000-0 Usługi administracji ogólnej
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie Placem Targowym oraz zarządzanie nieruchomościami budynkowymi tj. pawilonami handlowymi oraz sanitarnymi znajdującymi się na terenie Placu Targowego w Brzesku. Wykonawca będzie wykonywał usługę na własny rachunek i ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o regulamin Placu Targowego, aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Brzesku oraz Zarządzenia Burmistrza Brzeska.
Do zakresu obowiązków Administratora w zakresie administrowania Placem Targowym w Brzesku należą wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placu Targowego, a w szczególności:
1. Wywieszenie na tablicy Regulaminu Placu Targowego, informacji o wysokości opłaty targowej dla poszczególnych stanowisk, zasadach rezerwacji miejsc handlowych oraz wszystkich sprawach bieżących.
2. Pobieranie opłat targowych według stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr XVIII/123/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, wyłącznie do godziny 11:30.
3. Przestrzegania godzin i dni prowadzenia działalności na placu wyznaczonymi uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr XLVI(330)2009 z dnia 7 października 2009 roku.
4. Miesięczne rozliczenie z poboru opłaty targowej na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem opłaty targowej oraz dostarczanie tej dokumentacji i udzielania niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją obowiązków oraz danych związanych z funkcjonowaniem placu na wniosek Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i przedstawienia ich przez Zleceniodawcę na piśmie, usunięcie ich przez Administratora w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
6. Dokumentowanie wszystkich pobranych opłat na drukach ścisłego zarachowania wydanych przez Zleceniodawcę, odprowadzanie 100% opłat wynikających z poboru opłaty targowej na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku.
7. Kontrola uiszczania opłat targowych oraz miejsc zarezerwowanych.
8. Administrowanie i utrzymanie całej nieruchomości w tym: pomieszczenia administracyjnego wraz z szaletami, straganów, płyty Placu Targowego i parkingów wchodzących w skład Placu Targowego w stanie nie pogorszonym.
9. Utrzymanie Placu Targowego wraz z parkingami w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
10. Respektowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów Regulaminu Placu Targowego.
11. Prowadzenie placu zgodnie z planem organizacyjnym tj. stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia handlu obwoźnego, nadzorowanie przestrzegania planu organizacyjnego przez osoby i podmioty prowadzące sprzedaż na Placu Targowym oraz właściwe reagowanie w przypadkach prowadzenia na placu handlu towarami, których sprzedaż obwoźna jest zabroniona oraz w przypadkach handlu poza terenem wyznaczonym na targowisko.
12. Zapewnienie całodobowego dozoru Placu Targowego Óraz przekazanego przez Urząd Miejski mienia niezbędnego do funkcjonowania placu.
13. Zawiadamianie odpowiednich organów administracji publicznej w razie stwierdzenia, że sprzedawany towar jest objęty prawnym zakazem sprzedaży lub sprzedawany towar jest szkodliwy dla zdrowia lub życia albo pochodzi z nielegalnego źródła.
14. Zapewnianie letniego oraz zimowego utrzymania Placu Targowego wraz z parkingami i chodnikami wchodzącymi w skład Placu Targowego oraz dbanie o estetyczny wygląd, a w szczególności:
a) Sprzątanie całego terenu Placu Targowego oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniu sanitarnym (mycie podłóg, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła itp.)
b) Odśnieżanie Placu Targowego, posypywanie piaskiem lub innymi materiałami przeciwpoślizgowymi, dając możliwość prowadzenia handlu sprzedającym.
c) Odśnieżanie dachów w przypadku nadmiaru śniegu, usuwanie nawisów lodowych.
d) Koszenie terenów zielonych w miarę potrzeb z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu od kwietnia do października.
e) Zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z terenu Placu Targowego.
f) Konserwacja ogrodzenia Placu Targowego.
g) Dbanie o estetyczny wygląd ławek na terenie Placu.
15. Prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sprzętu technicznego urządzeń nieobjętych gwarancją.
16. Prowadzenie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych oraz dokonywania drobnych remontów i naprawy nawierzchni placu. Strony ustalają, że remontem jest każda naprawa istniejących urządzeń pozwalająca na przywrócenie im pierwotnej funkcji użytkowej.
17. Przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek okresowych przeglądów Placu Targowego, a także urządzeń stanowiących jego wyposażenie techniczne.
18. Prowadzenie ewidencji godzin pracy lekarza weterynarii.
19. Przestrzeganie oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
20. W ramach wynagrodzenia Administrator zobowiązany jest do regulowania należności z tytułu zużycia wody, ścieków oraz energii elektrycznej.
21. Ubezpieczenie mienia komunalnego na Placu Targowym na koszt Administratora.
22. Zawieranie umów niezbędnych dla wykonywania bieżącego zarządzania powierzonym zasobem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Do zakresu obowiązków Administratora w zakresie zarządzania nieruchomościami budynkowymi – pawilonami handlowymi na Placu Targowym w Brzesku należą wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pawilonami handlowymi, a w szczególności:
1. Prowadzenie dokumentacji obiektów (książka obiektu oraz teczka lokalu) zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami archiwizacji oraz przepisami regulującymi wytwarzanie i korzystanie z dokumentów.
2. Bieżące techniczne utrzymanie pawilonów oraz ich przeglądy techniczne zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bieżąca konserwacja pawilonów w zakresie w jakim nie obciąża najemców.
4. Prowadzenie i aktualizacja dla każdego pawilonu „książki obiektu” zawierającej w szczególności jego powierzchnię, wyposażenie w media, potrzeby remontowe
i modernizacyjne.
5. Prowadzenie i aktualizacja dla każdego lokalu „teczki lokalu” obejmującej
w szczególności dane dotyczące najemców danych lokali, protokół zdawczo – odbiorczy lokalu. W teczce lokalu należy przechowywać informacje w układzie narastającym w czasie. Jest ona związana z danym lokalem, a nie z jego najemcą i stanowi własność Zleceniodawcy.
6. Bieżące kontrolowanie wolnych lokali wraz z właściwym ich zabezpieczeniem, „przechowywaniem kluczy” i usuwaniem ewentualnych awarii, a także prowadzenie zgodnych z przepisami działań zmierzających do opuszczenia lokalu w stosunku do osób, które samowolnie zajęły lokal.
7. Zawarcie indywidualnych umów z najemcami lokali w pawilonach handlowych na Placu Targowym o pobieraniu opłat eksploatacyjnych, których kopie należy przekazać do Urzędu Miejskiego w terminie do miesiąca od podpisania umowy.
8. Zorganizowanie i zapewnienie usuwania awarii w terminie dogodnym dla obu stron, w szczególności w zakresie napraw instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych.
9. Nadzorowanie przestrzegania przez najemców obowiązków wynikających z regulaminu Placu Targowego.
10. Podejmowanie czynności w przypadku stwierdzenia naruszenia przez najemców warunków regulaminu Placu Targowego, w tym zgłaszanie odpowiednim służbom porządkowym zauważonych wykroczeń przeciwko mieniu oraz regulaminowi Placu Targowego.
11. Czynny udział w sporządzaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przy przekazywaniu i odbieraniu lokali od najemców.
12. Podejmowanie czynności zabezpieczających w lokalach po dokonanych włamaniach i w innych przypadkach, w razie stwierdzenia nieobecności najemcy.
13. Zawieranie umów niezbędnych dla wykonywania bieżącego zarządzania powierzonym zasobem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
14. Opiniowanie wniosków najemców dotyczących wprowadzanych przez nich ulepszeń lub modernizacji zajmowanych lokali.
15. Prowadzenie bieżącej analizy kosztów utrzymania poszczególnych pawilonów i niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
16. Prowadzenie ewidencji i kontroli prawidłowości odczytów zbiorczych urządzeń pomiarowych.
17. Przedstawienie na każdy rok budżetowy do 1 października roku poprzedzającego propozycji remontów kapitalnych lokali i budynków wykraczających poza bieżące utrzymanie.

III. Szacunkowa wartość zamówienia: 195 122,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA;
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1,
32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI;
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.l pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.12.2024 r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CCPV- 75110000-0 Usługi administracji ogólnej
ZP.271.2.15.2019.ZM z dnia 9 października 2019 roku.

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.