14 / 2019. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp.

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzesko –  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 100,

Fax 14 66 30 545.

Adres strony internetowej: www.brzesko.pl.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020”.

CPV- 90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/

CPV- 90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w Jadownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.

I strefa – 101 880 m² – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego,

II strefa – 81 195 m² – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego,

III strefa – 53 040 m² – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego.

Zakres robót obejmuje:

1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi,

2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi,

3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi,

4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach,

5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci.

 III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:

Nazwa i adres:

Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Umowa z dnia 6 listopada 2019 roku.

IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Uzasadnienie:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:

czas trwania umowy od 07.11.2019r. do 15.04.2020 r.

VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP):

nie publikowano.

 VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP):

BZP – Ogłoszenie nr 510244380 -N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________

Informacja o udzieleniu zamówienia

CPV- 90620000-9 – usługi odśnieżania

ZPK.271.2.14.2019.ZM z dnia 14 listopada 2019 roku

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house.
Ogłoszenie nr 510244380-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

Burmistrz Brzeska: Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu:PRZETARGI/Profil Nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2019.ZM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku oraz w Jadownikach zgodnie z wykazem, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania. I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego II strefa – 81 195 m2 – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego Zakres robót obejmuje: 1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi 2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi 3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi 4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach 5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:  90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 194444.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku
Email wykonawcy: zarzad@bzk.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy  210000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).
CPV – 90620000-9 usługi odśnieżania
ZP.271.2.14.2019.ZM z dnia 14 listopada 2019 roku

 

Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – Postępowanie Nr 14.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house
(poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp) – usługi
Nr sprawy: ZP.271. 14.2019.ZM

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  – USŁUGI

I) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

II) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020”
CPV-  90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/
CPV-  90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku oraz w Jadownikach zgodnie z wykazem, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.
I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego
II strefa – 81 195 m2 –  utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego
III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego
Zakres robót obejmuje:
1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi
2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi
3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi
4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach
5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci

III) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
210 000,00 zł – netto
Słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100

IV)  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1

V) PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko.
Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki  ( Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1),
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

VI)  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
Czas trwania umowy od 1.11.2019r. do 15.04.2020r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV-  90 62 00 00-9 (usługi odśnieżania)
ZP.271.2.14.2019.ZM z dnia 8 października 2019 roku.

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.