14 / 2019. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.

 

Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – Postępowanie Nr 14.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house
(poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp) – usługi
Nr sprawy: ZP.271. 14.2019.ZM

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  – USŁUGI

I) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

II) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020”
CPV-  90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/
CPV-  90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku oraz w Jadownikach zgodnie z wykazem, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.
I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego
II strefa – 81 195 m2 –  utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego
III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego
Zakres robót obejmuje:
1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi
2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi
3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi
4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach
5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci

III) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
210 000,00 zł – netto
Słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100

IV)  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1

V) PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko.
Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki  ( Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1),
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

VI)  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
Czas trwania umowy od 1.11.2019r. do 15.04.2020r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV-  90 62 00 00-9 (usługi odśnieżania)
ZP.271.2.14.2019.ZM z dnia 8 października 2019 roku.

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.