Nieruchomość do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

1 Działka ewidencyjna nr 2342/1, obr. Brzesko-miasto, która powstała w wyniku podziału działki nr 2342, obr. Brzesko-miasto
2 Księga wieczysta TR1B/00059627/8
3 Powierzchnia działki 0,9197 ha
4 Opis nieruchomości Zabudowana murem ogrodzeniowym oraz piwnicą – „lodownią” nieruchomość zlokalizowana jest  w południowo zachodniej części miasta Brzeska, w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Goetza (prowadzącej do Pałacu Goetza), ulicy Mickiewicza i rzeki Uszwicy. Od strony ulicy Mickiewicza jest otoczona murem ogradzającym Park Goetza. Nieruchomość sąsiaduje z historyczną bramą wjazdową na teren parku i przylegającą do niej kordegardą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi historyczną i integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958 r. Zgodnie z inwentaryzacją teren działki jest porośnięty drzewami w których dominują rodzime gatunki liściaste w liczbie 241 egzemplarzy. Wielkim walorem działki są dwa szpalery grabów wzdłuż ulicy Barona Goetza i przy skarpie nad Uszwicą, które mają charakter planowanej kompozycji. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.MSz.073/33/10 z dnia 28.06.2010 r. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji.

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na przedmiotowej działce istnieją ruiny lodowni dworskiej oraz mur ogrodzeniowy. Obiekty te nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, jednak z racji swej lokalizacji na terenie wpisanym podlegają ochronie konserwatorskiej.

Dostęp do dróg publicznych – ulica Barona Goetza w obrębie parku i ulica Mickiewicza. Otoczenie korzystne, w pobliżu pałacu Goetza
i zabudowań hotelowych. Granica działki wzdłuż muru jest ustalona. Kształt zbliżony do trapezu. Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.

5 Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98
z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.Teren nieruchomości o wysokich walorach historycznych, krajobrazowych i estetycznych. Porośnięty jest drzewami. Od granicy z ul. Mickiewicza – działka zabudowana murem ogrodzeniowym oraz „lodownią”.
6 Forma zbycia Sprzedaż w publicznym nieograniczonym przetargu ustnym.
7 Cena wywoławcza 300 000,00 zł.

nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów
i usług.

8 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2342/1 na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 29.08.2019 r. włącznie.
(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.