Lokal do wynajmu – Pl. Żwirki i Wigury 8 w Brzesku

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro tel. 14/ 68-65-157.

            Lokal o którym mowa w niniejszym wykazie można oglądać w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1489/2

Þ    TR1B/00080963/1

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    35,79 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, Pl. Żwirki i Wigury 8 –położony na parterze budynku wielolokalowego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dwóch sal sprzedaży z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem oraz elektrycznym podgrzewaczem wody.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca ponosi opłaty z tytułu poboru energii elektrycznej
na podstawie odczytów z podlicznika zamontowanego w lokalu.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

4.Ogrzewanie lokalu –ogrzewanie lokalu możliwe przy użyciu energii elektrycznej

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6. Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      45,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ   do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat  Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.).

 

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych
wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.