Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz  § 3 ust. 4 regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2007 r. Nr 468, poz.3091 z póź.zm) na wniosek burmistrza Brzeska  z dnia  2 lipca 2019 roku  zwołuję  X  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na 5 lipca  2019 roku (piątek), o godzinie  11.00.   Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku dotacji celowej na realizację zadania pn.” Małopolski Festiwal Smaku 2019”;
  • zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Brzesko.
  1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                          w Brzesku

                                                                      

                                                                                                              mgr Maria Kądziołka

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.