IX sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 3 ust.1 regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do statutu gminy Brzesko (Dz. Urz. woj. małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Brzesku na 21 czerwca (piątek)  2019 roku, na godzinę 13.00. Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do posłów, senatorów, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starosty brzeskiego.
 4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 29 maja 2019 r.
 5. Sprawozdanie burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie burmistrza Brzeska z realizacji uchwał rady miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 7. Informacja przewodniczącej rady miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 8. Informacja n/t wykorzystania dotacji i programów unijnych.
 9. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie gminy Brzesko.
 10. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w gminie Brzesko.
 11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Debata nad raportem o stanie gminy Brzesko za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie : wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2018;
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018;
 • Absolutorium dla burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018;

1) – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

2) – dyskusja.

 • Zmiany uchwały budżetowej gminy Brzesko na rok 2019;
 • Zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • Zmiany uchwały nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”;
 • Powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników;
 • Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Powołania komisji statutowej.
 • Wybór przewodniczącego komisji statutowej.

13. Interpelacje radnych.

14. Zapytania radnych.

15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i odpowiedzi na nie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                           

            mgr Maria Kądziołka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.