Wykaz nieruchomości do zbycia

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza Brzeska  nr 138/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Poniższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 117,  tel. 14-68-65-170.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

  1411/354, (powstała z podziału działki nr 1411/338)
2. Powierzchnia działki

 

  0,0708 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

  KW TR1B/00065482/4
4. Położenie

 

 Obręb ewidencyjny Brzesko

 

5. Opis nieruchomości

 

Działka niezabudowana położona w Brzesku,  stanowiąca wąski pas gruntu, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona w Brzesku. Ze względu na cechy geometryczne działki nie nadaje się ona do samodzielnego zagospodarowania.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Działka nr 1411/354 położona w Brzesku objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku zatwierdzonym uchwałą  nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 07.07.1999 r.
i zgodnie z jego zapisami znajduje się w terenie zieleni parkowej rekreacyjnej (symbol w planie D10ZP1). Teren wyżej wymienionej działki znajduje się poza obszarem rewitalizacji określonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLI/285/2017 z dnia 08.08.2017 r.
7. Forma zbycia

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Użytkownika Wieczystego nieruchomości przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

 

8. Cena za nieruchomość

 

16 992,00 zł  która jest zwolniona od podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT ).

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 1411/354 na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 15 lipca 2019 r. włącznie (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu).

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.