Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko.

 1. Numer działki ewidencyjnej: 2047/10
 1. Powierzchnia działki: 0,2995 ha
 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00049536/0
 1. Położenie: Obręb ewidencyjny:  Brzesko
 1. Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w południowej części miasta Brzeska

w obszarze pomiędzy ulicami Adama Mickiewicza i Pomianowską oraz korytem rzeki Uszwicy.

Mała szerokość działki, oraz jej uwarunkowania wynikające z lokalizacji pomiędzy pasem drogowym drogi krajowej Nr 75 i działką stanowiącą wody płynące rzeki Uszwicy wyklucza samodzielne jej zagospodarowanie. Zagospodarowanie przedmiotowej działki  możliwe jest tylko w ramach wspólnego zagospodarowania z nieruchomością przyległą. Działka w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako Ps IV (pastwisko klasy IV),  R IVa (rola klasy  IVa), N (nieużytek)

Część  nieruchomości objęta jest  umową dzierżawy.

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym

        planie zagospodarowania

        przestrzennego:                                          Dla działki numer 2047/10  brak jest obowiązującego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego

 1. „Budynek handlowo-usługowy z funkcją hotelowo-restauracyjnąwraz ze stacją paliw i myjnią samochodową, pylony reklamowe oraz infrastrukturą techniczną”  wydana w dniu 10.04.2007 r.

znak: ITK.III.7331/53/07/KG obejmuje aktualnie część działki ewidencyjnej numer 2047/10.

 1. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze  bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działki ewidencyjne numer 2047/1 i 2047/6, objętej księgą wieczystą Nr TR1B/00070465/7 dla poprawy warunków jej zagospodarowania
 1. Cena nieruchomości: 276.288,75 złotych brutto w tym podatek VAT w wysokości 23 %
 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki numer 2047/10 na podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu  najpóźniej do dnia  26.06.2019 r.
 1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych  Urzędu  www.brzesko.pl,  jak również w BIP,  a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu    podaje się w prasie.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro   tel. 14 68 65 127.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.