Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia  własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Numer działki ewidencyjnej: 80/15
  1. Powierzchnia działki: 0,1302 ha
  1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00063051/0
  1. Położenie: Obręb ewidencyjny:  Okocim
  1. Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana położona na terenie miejscowości

Okocim  w powiecie brzeskim, województwie małopolskim.

Działka zlokalizowana jest przy ul. Goetzów Okocimskich, w pobliżu centrum wsi Okocim, około 3 km na południe od centrum miasta Brzeska. Kształt działki nieregularny, nie ograniczający możliwości inwestycyjnych. Teren nierówny porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami . Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Goetzów Okocimskich, możliwe urządzenie wjazdu od drogi głównej lub drogą wewnętrzną (działka 80/9). Teren średnio zurbanizowany otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty użyteczności publicznej (kościół, szkoła hala sportowa), a także tereny niezagospodarowane rolne i leśne. Działka widokowa.

Dobry dostęp do mediów: woda i gaz na działce, kanalizacja i prąd w bezpośrednim sąsiedztwie. Działka położona w terenie osuwiskowym częściowo sklasyfikowanym jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz częściowo  w terenie sklasyfikowanym  jako tereny osuwisk aktywnych.

Przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków  geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji Dla działki numer 80/15 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

  1. Przeznaczenie w miejscowym Działka ewidencyjna  numer 80/15 nie jest objęta

        planie zagospodarowania                        miejscowym planem zagospodarowania

        przestrzennego:                                          przestrzennego,

                                                                               Dla działki numer 80/15 wydana została

Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 02.10.2017 r.  znak: ITK.III.6730.76.2017.PP ustalająca warunki zabudowy o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, oraz decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 28.12.2018 r.  znak: ITK.III.6730.236.2018.PP ustalająca warunki zabudowy o funkcji usługowo-handlowej

  1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

  1. Cena wywoławcza:                                  68.000,00  złotych

do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/15

       na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek

       do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  26.06.2019 r.

  1. Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach   ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach       internetowych Urzędu  www.brzesko.pl , jak również w BIP,  a ponadto informację o wywieszeniu wykazu  podaje się w prasie.

       Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem       Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.