Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 17 maja  2019 roku (piątek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  7. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.