Obwieszczenie burmistrza Brzeska

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””.

Burmistrz Brzeska – OS.6220.14.2018.RC – Brzesko, dnia 12.04.2019 r.

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”), zawiadamia się strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek: „ECI” Spółka zo. o. Sp. k., 32-851 Jadowniki, ul. Osiedle Kolejowe 12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””, zostało zakończone.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miejscowości Jadowniki na działkach nr: 495, 496, 497/1, 498, 499, 503, 504, 505, 506, 507, 508/14, 508/2, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515/11, 516/1, 516/6, 517/4, 518/4, 519, 520, 521/4, 522/1, 523/1, 523/2, 525/9, 526, 528/4, 529/5, 532, 534/2, 535, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 546/1, 546/2, 547, 548, 549, 550/1, 550/2, 554/1, 554/4, 555/1, 555/2, 556/1, 6137, 6308.

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku – w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 17, w godzinach od 730 – 1530 w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się: działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.04.2019 r.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.