Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta ta złożona jest przez Ludowy Klub Sportowy „Vocovia” w Wokowicach, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ). Jednocześnie informujemy, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.