Ogłoszenie o konkursach

Burmistrz Brzeska ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora (wpisać nazwę szkoły/przedszkola) w (wpisać nazwę miejscowości)” na adres: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51,  32 – 800 Brzesko w terminie do dnia 26.04.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko – sekretariat, pok. 101, w godzinach pracy Urzędu, tj. pon., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30, wt. od 7.30 do 16.30  ). Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl

Ogłoszenie o konkursach

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.