Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

Burmistrz Brzeska ogłasza trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

 

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [ha] Cena wywoławcza gruntu [zł] Wysokość wadium
[zł]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1 854/29 0,1343 40 300,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2 854/30 0,1274 44 100,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
3 854/31 0,1394 48 200,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
4 854/38 0,1355 46 900,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
5 854/39 0,1337 46 300,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
6 854/40 0,1384 47 900,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
7 854/41 0,1452 50 200,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
8 854/42 0,1562 54 000,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
9 854/43 0,1674 57 900,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
10 854/44 0,1752 60 600,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
11 854/46 0,1551 53 700,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
12 854/47 0,1374 47 500,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
13 854/48 0,1317 45 600,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
14 854/51 0,1201 36 000,00 zł + 23 % VAT 4 000,00 zł
15 854/52 0,1419 42 600,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
16 854/53 0,1540 53 300,00 zł + 23 % VAT 5 000,00 zł
17 854/49 0,1585 58 600,00 zł + 23 % VAT 6 000,00 zł teren zabudowy usługowej

 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Mokrzyska gmina Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 2 km od jej centrum, przy ul. Siostry Faustyny tj. drodze powiatowej.

W sąsiedztwie w/w nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jak również działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RVI, PsIV, PsV, PsVI, ŁV, elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu z wyjątkiem kanalizacji. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09 listopada 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca
w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

 

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby
w dniu 31.05.2019 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście
w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.

Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Regulamin

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.