Najem lokali w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokali użytkowych położonych w Brzesku:

 • – przy ul. Rynek nr 24 – lokal na parterze o powierzchni:70,25 m2 z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 76,17 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
 • – przy ul. Głowackiego 10-lokal na parterze o powierzchni:54,36 m2 z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 31,20 m2,  na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
 • – przy ul. Krętej 1– lokal położony na parterze budynku wielolokalowego powierzchni: 24,50 m2, na cele działalności handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.

Powyższe lokale przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 930  w sali obrad.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

 – lokal –Rynek 24      –              65,00 złotych netto/m2,              

lokal – Głowackiego 10  –        70,00 złotych netto/m2,

     – lokal – Kręta 1 –                      50,00 złotych netto/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 17 kwietnia 2019r.

 

 1. Czynsz za najem lokali podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r.poz.2204 z późn. zm.).
 2. Wadium należy wpłacić w wysokości:

– Rynek nr 24 – 13.698,75 złotych (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100),

Głowackiego nr 1011.415,60 złotych (słownie: jedenaście tysięcy  czterysta piętnaście złotych 60/100),

Kręta nr 1 – 3.675,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

         Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu
5 kwietnia 2019r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 5 kwietnia 2019r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).

 1. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
  z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
  Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach
  od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej – www.brzesko.pl.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
  do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
  w terminie do 7 -miu dni,
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego
  w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16.01.2019r. -lokal przy ul. Rynek nr 24, stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 9/2019 z dnia 16.01.2019r.) – lokal przy ul. Głowackiego nr 10) oraz umowy o dostawę energii elektrycznej
  oraz dostawę wody i odbiór ścieków ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego
  w załączniku nr 3 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 9/2019z dnia 16.01.2019r. – lokal przy ul. Krętej nr 1).

11.W lokalach przy ul. Rynek 24 i przy ul. Głowackiego 10 – opłaty za dostawę wody
i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, opłaty te będą rozliczane dwukrotnie w ciągu danego roku stosownie do pobranych zaliczek
oraz rzeczywistych odczytów wodomierza głównego w budynku i wodomierza w lokalu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji
i Zarządzania Mieniem, w pokoju nr 119, nr  tel. 14/68-65-157.

Oświadczenie oferenta, projekt umowy 1, projekt umowy 2,  projekt umowy 3,  regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.