Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez starostwo w porozumieniu z gminami z terenu powiatu. Na terenie powiatu w 2019 r. funkcjonują cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jeden z punktów usytuowany jest w siedzibie starostwa, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308). Nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatem – natomiast w jednym punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej i bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Podstawowe zasady

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.1. poinformowanie osoby fizycznej, o której mowa w pkt 3, zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
1.4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
2.1. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności;
2.2. w 2019 r. nieodpłatnej mediacji.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

4. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 300 02 78

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

7. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 9.

8. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

9. Osoby, o których mowa w pkt 8, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców gminy Brzesko

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Poradnictwo rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnictwo socjalne, rodzinne, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 300 31 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) – www.pcprbrzesko.pl, pcprbrzesko@op.pl, pn.-pt. 7.30-15.30

Poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnictwo psychologiczne, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 300 31 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.pcprbrzesko.pl, pcprbrzesko@op.pl, pn. 8.30-16.00, wt. 7.00-15.30, śr. 8.30-18.00, czw. 7.00-18.00, pt. 8.30-15.30.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzesku – poradnictwo psychologiczne, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 01 81 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.pppbrzesko.pl, pppbrzesko@op.pl, pn.-pt. 8:00-18.00.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ) – kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze – Fundacja Itaka, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 (bezpłatna infolinia), www.liniawsparcia.pl, porady@liniawsparcia.pl, 24 godz. przez 7 dni w tygodniu.

Poradnictwo pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzesku – poradnictwo pedagogiczne ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 01 81 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.pppbrzesko.pl, pppbrzesko@op.pl, pn.-pt. 8:00-18.00.

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnictwo socjalne, rodzinne, pomoc społeczna, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 300 31 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.pcprbrzesko.pl, pcprbrzesko@op.pl, pn.-pt. 7.30-15.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – pomoc społeczna, ul. Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 15 83 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.mops.brzesko.pl , mopsbrzesko@mail.zetosa.com.pl, pn.-pt. 7:30-15:30.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku, 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51, tel. 14 68-63-100 w. 149 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), pn. – pt. 7:30-15:30 – dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, osób współuzależnionych.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – SP ZOZ w Brzesku – poradnictwo psychologiczne, 32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68, tel. 14 66 21 320 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.spzoz-brzesko.pl, pn.-pt. inf. pod numerem telefonu.

Klub Abstynentów „Szansa” – 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 12, tel. 14 6631315 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), pn. – pt. 17:00 – 19:00.

Przeciwdziałanie przemocy rodzinie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawne, psychologiczne, prowadzone są również mediacje rodzinne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin z problemami alkoholowymi, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 7, tel. 14 66 306 14 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), czw. 8:00-11:00 – psycholog, wt. 8:30-10:30 – mediator, wt. 15:30-17:30 – osoby uzależnione, współuzależnione.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” – wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 800 120 002 (bezpłatna infolinia), www.niebieskalinia.info, biuro@niebieskalinia.info, pn. – sob. – godz. 08.00–22.00, ndz. i święta – godz. 08.00–16.00.

Interwencja kryzysowa

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 63 100 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), pn. – pt. 7:30-15:30 – świadek zagrożenia kryzysowego, osoby poszukujące informacji na temat zarządzania kryzysowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 300 31 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), tel. interwencji całodobowej – 883 219 865, www.pcprbrzesko.pl, pcprbrzesko@op.pl, pn.-pt. 7.30-15.30.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe – monitorowanie bezpieczeństwa – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, całodobowy dyżur: (22) 361 69 00, (22) 785 700 177, dyzurny@rcb.gov.p, http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

Dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku – poradnictwo dla osób bezrobotnych, 32-800 Brzesko, ul. Piłsudskiego 19, tel. 14 663 05 46, 14 663 05 22, 14 686 36 44, http://brzesko.praca.gov.pl, urzad@pup-brzesko.pl, pn. – pt. 7:30-15:30 przyjmowanie stron, pn. – pt. 7:45-14:00 rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pn. –pt. 8:00-14:00.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – poradnictwo dla osób bezrobotnych, ul. Na Stawach 1, 30-107 Kraków , tel. 12 42 87 870, http://wupkrakow.praca.gov.pl/ , kancelaria@wup-krakow.pl , pn. pt. 8:00-16:00.

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie – wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe, 33-100 Tarnów , ul. Krakowska 13/10 (III piętro), tel. 519 820 707, 513 066 34 – osoba pierwszego kontaktu (całodobowy dyżur telefoniczny), www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku – wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe, ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko, wt. 14:00-18:00.

Prawa konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ochrona praw konsumenckich, 32-800 Brzesko , ul. Głowackiego 51, tel. 14 66 31 147 (koszt zgodnie z taryfą operatora), rzecznik@powiatbrzeski.pl, pon. 7:00-16:00, pt. 7:00-14:00.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – ochrona praw konsumenckich, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, infolinia konsumencka 801 440 220, 22 290 89 16 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), https://www.uokik.gov.pl/ , porady@dlakonsumentow.pl, pn.- pt. godz. 08.00-18.00.

Prawa dziecka

Rzecznik Praw Dziecka – Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. (22) 583 66 00, fax.: (22) 583 66 96 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Dziecięcy Telefon Zaufania -800 12 12 12, czynny pn.-pt. 8:15-20:00 –bezpłatna infolinia (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią), https://brpd.gov.pl/ , rpd@brpd.gov.pl.

Prawa pacjenta

Pełnomocnik Do Spraw Praw Pacjenta przy Samodzielnym Publicznym zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Ochrona praw pacjenta, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68 pok. 378, tel. 14 66 21 433/14 66 21 156 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), www.spzoz-brzesko.pl, rzecznikpacjenta@spzoz-brzesko.pl , pn.-pt. 8:00-15:00 – skargi i wnioski składane przez pacjentów i ich rodziny w związku ze świadczeniami udzielonymi w SP ZOZ w Brzesku.

Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział w Krakowie – Punkt Informacyjno-Ewidencyjny w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Wyszyńskiego 6, tel. 14 663 20 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), pn. – śr. 7:00-15:00, czw. 10:00-16:00, pt. 8:00-14:00.

Rzecznik Praw Pacjenta – biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 800 190 590 – bezpłatna infolinia. Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43, https://www.bpp.gov.pl, kancelaria@rpp.gov.pl , pn. – pt. godz. 08.00-20.00.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych, ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, telefon (22) 461 60 00, korespondencja: Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. 801 801 015 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), http://www.niepelnosprawni.gov.pl , sekretariat.bon@mrpips.gov.pl, pn.-pt. godz. 08.00-17.00.

Prawo ubezpieczeń społecznych

ZUS Inspektorat w Bochni – pomoc techniczna, składki, renty, emerytury, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 48, tel. (22) 560 16 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), http://www.zus.pl/ , pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-15:00.

Prawo pracy

Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie, pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, tel. (12) 424 04 50, fax (12) 421 50 11 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), https://krakow.pip.gov.pl/pl , kancelaria@krakow.pip.gov.pl, pn. – pt. 7:00-15:00.

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) – Główny Inspektorat Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, fax. 22 391 82 14, 801 002 006 (dla tel. stacj.), 459 599 000 (dla t el. kom.), 22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie, www.bip.pip.gov.pl, kancelaria@gip.pip.gov.pl.

Prawo podatkowe

Urząd Skarbowy w Brzesku – informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc., 32-800 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 16, 14-663-28-25, http://www.malopolskie.kas.gov.pl/web/bip-1201/urzad-skarbowy-w-brzesku, us.brzesko@mf.gov.pl, pn. 7:15-18:00, wt.-pt. 7:15-15:15.

Krajowa Informacja Skarbowa – informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc., ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, 801 055 055 (z tel. Stacjonarnych, (22) 330 03 30 ( z tel. komórkowych), + 48 (22)33 00 330 (z tel. zagranicznych), koszt zgodnie z taryfą operatora, www.kis.gov.pl , pn.- pt. godz. 7.00-18.00.

Dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego

Rzecznik Finansowy – prawa ubezpieczonych – Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 28, ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego (22) 333 73 25, porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedź e-mailową ok.2 tygodni), https://rf.gov.pl/kontakt, biuro@rf.gov.pl

Inne

www.obywatel.gov.pl – informacje i usługi przyjazne obywatelom – portal Ministerstwa Cyfryzacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich – ochrona praw obywatelskich, biuro RPO: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, 800 676 676 – połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych, https://www.rpo.gov.pl, biurorzecznika@brpo.gov.pl, pon. 10.00-18.00, wt.- pt. godz. 08.00-16.00. Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.