Sprzedaż działki przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza  publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Brzesko-miasto, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 272/17 o pow. 0,0306 ha objętej księgą wieczystą nr TR1B/00083139/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowa działka położona jest w Brzesku, na terenie Osiedla Słotwina przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. Stanowi teren niezabudowany sklasyfikowany jako RV. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działki poprzez działki gminne przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia. Działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania pod zabudowę.

 1. Działka nr 272/17 o pow. 0,0306 ha objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. os. Słotwina II, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej
  w Brzesku nr LVIII/400/2010 dnia 30.06.2010 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 405 poz. 2901
  z 9.08.2010 r.). Według ustaleń tego planu przedmiotowa działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol planu 1.MN.3.
 2. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działka nr 272/17 została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 3/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 20 lutego 2019 r.
 7. Cena wywoławcza 46.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
 8. Wadium 5.000,00 zł.
 9. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 05 kwietnia 2019 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 272/17, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                            małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne

      pełnomocnictwo.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

Regulamin

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.