Budowa gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa

Obwieszczenie o wydaniu przez burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.16.2018.RC z dnia 18.02.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa”.

BURMISTRZ BRZESKA

OS.6220.16.2018.RC

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

  1. Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.16.2018.RC z dnia 18.02.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 2818, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826/2, 2828/5, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2843, 2845, 2846, 2848, 2849, 2852, 2855/2, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2866, 2867/1, 2869, 2870, 2872, 2873, 2875, 2876, 2879/2, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886,  2888/2, 2888/5, 2889/4, 2890/3, 2893/1, 2894, 2895, 2897, 2902/2, 2903/2, 3410, 3523/2, 3524, 3525/2,  3526, 3527, 3528, 3529, 3531, 3532, 3534/1, 3536/2, 3545, 3544, 3543/1, w obrębie  ewidencyjnym Jadowniki.

Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4, w imieniu którego działa Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A.

  1. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opiniami: państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.