Sprzedaż działki w rejonie ulicy Wiejska

Burmistrz Brzeska ogłasza  publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Brzesko-miasto, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej działki ewidencyjnej nr: 736/8, o łącznej pow. 0,0968 ha objętych księgą wieczystą nr TR1B/00056623/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Brzesko zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wiejska w niedalekiej odległości od jej skrzyżowania z ulicą Czarnowiejską, stanowiąca niezabudowany pas gruntu o szerokości około 12,5 m. Teren działki lekko nachylony w kierunku północnym. Dojazd do działki od ulicy Wiejskiej, która stanowi południową granicę działki. Sklasyfikowana jako RIVb, RV.

Mała szerokość działki /około 12,5 m/ oraz istniejąca trasa kanalizacji deszczowej kd 300 przebiegająca przez jej środek skutkują koniecznością zachowania odległości technologicznych co wyklucza samodzielną jej zabudowę. Zabudowa działki możliwa jest tylko wspólnie z działkami przyległymi. Przy zachodniej granicy działki 736/8 zostanie ustanowiona służebność drogowa szlakiem szerokości 2 m, do czasu wybudowania drogi osiedlowej projektowanej na działkach sąsiednich.

 1. Działka 736/8 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
 2. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będzie ona wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działka nr nr: 736/8, została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 264/2018 z dnia 10 października 2018 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 14 grudnia 2018 r.
 7. Cena wywoławcza 138 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT ).
 8. Wadium 15.000,00 zł.
 9. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 18 marca 2019 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 736/8, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                             małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne   pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. 146865170  (pokój 117).

 Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.