Złóż wniosek do LGD Kwartet na Przedgórzu

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR
Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 28.02.2019 r. do 15-03-2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.
Zakres tematyczny operacji:
Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe,
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 8 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000 zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000 zł lub 70 000 zł (jeśli operacja mieści się w wykazie zawodów deficytowych określonych w LSR: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta).
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD – w dwóch egzemplarzach);
Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru;
Załącznik dotyczący spełnienia przez operację kryteriów premiujących.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

***********************************************************************************************************************************

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 50%. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 28-02-2019 r. do 15-03-2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.
Zakres tematyczny operacji:
•Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe.
•Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 8 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” (www.kwartetnaprzedgorzu.pl) oraz są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 048 250 zł.
•Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 85 000 zł
•Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 300 000 zł
•Limit pomocy na realizację jednej operacji zgodnie z ustalonymi przez LGD warunkami wynosi 170 000 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1.Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD – w dwóch egzemplarzach);
2.Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru;
3.Załącznik dotyczący spełnienia przez operację kryteriów premiujących.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Wstępne konsultacje dotyczące naboru udzielane są w pok. nr 15. Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku w godz. 7.30- 15.30.

schowek01

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.