Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się   15 lutego    2019 roku (piątek), o godzinie 12.00, w  Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 w sali posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Analiza  projektów uchwał w sprawach dot.
  • ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Brzesko,
  • określenia wzoru deklaracji opłat za wywóz odpadów komunalnych .
  1. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania noclegowni, zakresu pomocy jej klientów, wizja lokalna na miejscu w noclegowni;
  2. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,

 

                                                       Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.