Nadzwyczajnie o oświacie

Jutro, 6 lutego w sali obrad urzędu miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku, jej tematyka w całości poświęcona będzie sprawom gminnej oświaty. Początek obrad zaplanowano na godzinę 14.00.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Analiza projektu uchwały rady miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego – zapoznanie się ze stanowiskiem kuratora oświaty w tym zakresie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
4.Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie gminy Brzesko – zapoznanie się z raportem o stanie oświaty na terenie gminy z uwzględnieniem aktualnych danych demograficznych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku.
6.Zamknięcie obrad sesji.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.