Lokal przy ul. Krętej 1 do wynajęcia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu. Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1786

Þ    TR1B/00059629/2

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    24,50 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Kręta 1 –położony na parterze budynku wielolokalowego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę wody
i odbiór ścieków do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności  handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      50,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z póżn. zm.). 

 

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119
I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

            Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700
do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.