Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 272/17  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r.

 (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

 

1 Działka ewidencyjna 272/17
2 Powierzchnia działki 0,0306 ha
3 Księga wieczysta TR1B/00083139/7
4 Położenie i opis nieruchomości Działka 272/17 stanowi teren niezabudowany, położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzesko-miasto, na terenie Osiedla Słotwina przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działki poprzez działki gminne przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Sklasyfikowana jako RV. Działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania pod zabudowę.
5 Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 272/17 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „os. Słotwina II”, zatwierdzonym Uchwałą  Rady Miejskiej w Brzesku nr LVIII/400/2010 dnia 30.06.2010 r. Według ustaleń tego planu działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol planu 1.MN.3.
6 Forma zbycia Publiczny nieograniczony przetarg ustny
7 Cena wywoławcza 46.000,00 zł + podatek VAT w stawce 23 %

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.