1 / 2019. Selektywna zbiórka odpadów w jednostkach oświatowych Gminy Brzesko.

Plik PDF informacja o udzieleniu zamówienia.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  – USŁUGI

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku

 1. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
  Fax 14 66 30 545, e-mail: odpady@um.brzesko.pl

Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

 

CPV- 90.50.00.00-2

Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami   

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 96 sztuk w tym z przeznaczeniem na: makulaturę 16 szt., plastik 33 szt., szkło 33 szt., i metal 14 szt. do 29 szkół i przedszkoli na terenie gminy Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych.

2.Odbieranie, transport i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych selektywnych z pojemników  z taką częstotliwością, aby pojemniki  nie ulegały przepełnieniu.

 1. Utrzymania pojemników w czystości i minimum jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w okresie trwania umowy.

 

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:

Nazwa i adres:

Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

 1. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).

Uzasadnienie:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i  spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Ponadto, zgodnie  z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.

W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy  Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

 1. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 1.02.2019 – 31.12.2019r.
 2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (ART. 66 USTAWY PZP) nie publikowano.

VII . INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (ART. 95 UST. 1 I 2 USTAWY PZP): 

Ogłoszenie nr 510036260-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

————————————————————————————-

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.- wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 510036260-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Burmistrz Brzeska: Usługi w zakresie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do 29 szkół i przedszkoli na terenie gminy Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do 29 szkół i przedszkoli na terenie gminy Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OS.272.1.2019.MM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 96 sztuk w tym z przeznaczeniem na: makulaturę 16 szt., plastik 33 szt., szkło 33 szt., i metal 14 szt. do 29 szkół i przedszkoli na terenie gminy Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych. 2.Odbieranie, transport i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych selektywnych z pojemników z taką częstotliwością, aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu. 3. Utrzymania pojemników w czystości i minimum jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w okresie trwania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49632.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
Email wykonawcy: zarzad@bzk.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53602.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53602.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53602.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie upzp na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
_________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.- wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.1.2019.ZM z dnia 25 lutego 2019 roku

 

Plik PDF – Informacja o zamiarze – zbiorka selektywna jednostki oświatowe.

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: odpady@um.brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 96 sztuk w tym z przeznaczeniem na: makulaturę 16 szt., plastik 33 szt., szkło 33 szt., i metal 14 szt. do 29 szkól i przedszkoli na terenie gminy Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych.
2.Odbieranie, transport i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych selektywnych z pojemników z taką częstotliwością, aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu.
3. Utrzymania pojemników w czystości i minimum jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w okresie trwania umowy.
III. Szacunkowa wartość zamówienia: 37 685, 18 zł – netto.
IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.
V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 01.02.2019 r. – 31.12.2019r
VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.1.2019.ZM z dnia 10 stycznia 2019 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.