Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa”.

 

BURMISTRZ BRZESKA

ITK.III.6220.16.2018.RC

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa”, zlokalizowana na działkach w obrębie  ewidencyjnym Jadowniki nr: 2818, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826/2, 2828/5, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2843, 2845, 2846, 2848, 2849, 2852, 2855/2, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2866, 2867/1, 2869, 2870, 2872, 2873, 2875, 2876, 2879/2, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886,  2888/2, 2888/5, 2889/4, 2890/3, 2893/1, 2894, 2895, 2897, 2902/2, 2903/2, 3410, 3523/2, 3524, 3525/2,  3526, 3527, 3528, 3529, 3531, 3532, 3534/1, 3536/2, 3545, 3544, 3543/1;

z wniosku: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4, w imieniu którego działa Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A, działający przez pełnomocnika Panią Elżbietę Maj.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy  ooś, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Referatu  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 51 pok. 109, I piętro  lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku lub też przesyłając je na adres: Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.