Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.15.2018.RC z dnia 19.11.2018 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn.: „Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10”

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 – cyt. dalej jako ustawa ooś )  zawiadamia się strony o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.15.2018.RC z dnia 19.11.2018 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn.: „Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10” w Brzesku.

Wnioskodawca:  CP RE Sp. z o. o., 31 – 358 Kraków ul. Jasnogórska 1.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.