Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Brzesko.

Przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Brzesko zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wiejska w niedalekiej odległości od jej skrzyżowania z ulicą Czarnowiejską, stanowiąca niezabudowany pas gruntu o szerokości około 12,5 m. Teren działki lekko nachylony w kierunku północnym. Dojazd do działki od ulicy Wiejskiej, która stanowi południową granicę działki. Sklasyfikowana jako RIVb, RV. Mała szerokość działki /około 12,5 m/ oraz istniejąca trasa kanalizacji deszczowej kd 300 przebiegająca przez jej środek skutkują koniecznością zachowania odległości technologicznych co wyklucza samodzielną jej zabudowę. Zabudowa działki możliwa jest tylko wspólnie z działkami przyległymi.

 

Numery działek ewidencyjnych: 736/8
Numer księgi wieczystej: TR1B/00056623/9
Łączna powierzchnia działek: 0,0968 ha
Położenie: Brzesko
Cena nieruchomości: 138 000,00 zł

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Działka 736/8 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr: 736/8 położonej w Brzesku na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 14 grudnia 2018 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21  dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

            Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 – pokój 120, tel. 146865170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.